ad

یک دیدگاه

 1. 1

  امیر

  پاسخ های بازی “فندق 1.05”

  (نکته ی مهم: کلیه ی غلط های املایی و نگارشی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، رسم الخط صحیح و تصحیح اشتباهات صورت نگرفته است.)

  1. دو، دود
  2. سد، سبد
  3. شب، شیب
  4. اش، ماش، شام
  5. خل، لخت، تلخ
  .
  .
  .
  214. حیا، حافی، حیص، صافی، صفا، صحافی، صفی
  215. گول، رول، لور، یورو، گیل، گروی، لگو، لوگو، گوی، گوریل، ریل، ویرگول، لیر
  216. افرا، فاتر، تفخر، تفاخر، تارا، افتخار، فاخر، خرافات، فخار
  217. شوا، اشوب، شوب، اوباش، اوب
  218. خدم، مرن، مرخ، مدخر، خمر، خرمن، دخم، منخر، رمد، مردد، خدن، خردمند
  219. شاکی، کالی، کاشی، شیلا، شلیک، شکیل، لاشی، شکیلا
  220. کوار، واشر، شکار، شورا، اراک، کاور، شاکر، شوکار، کوشا، اشراک، اروا، کارواش، کاوش
  221. رشید، خروش، رویش، خرید، خوشی، درویش، خویش، خورشید، شوخی

  پاسخ
  1. 1.1

   امیرحسین اکبری

   آپدیت شد امیر جان، ممنون ازت

   پاسخ
 2. 2

  امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “فندق 1.062”

  222. جبه، جمه، مهب، بزمه، جزم، مجهز، بزم، بزمجه
  223. شتاب، شهادت، تباه، تشابه، دابه، هشتاد، شهبا، داشته، باده، تشاهد، تادب، شباهت، باهت، بهداشت
  224. حیرت، تحکر، تحیر، کتیر، حرکت، تحریک
  225. شارپ، شاهر، پاره، پشور، هراش، هاشور، هوار، شهوار، پروا، پورشه، هورا، شهروا، اشهر، شاهپور
  226. تارس، رافت، ترسا، فاتر، سافر، فراست، تاسف، سفارت
  227. رواس، رسان، سورن، سرنا، سروا، سران، سرون، نارو، راسن، سانس، سارس، سروان، نارس، سنسور، سارو، سانسور
  228. جوکر، جوارش، شجار، جوشاک، جوار، کارجو، جوشک، جارکش، کجرو، جوشکار، جاور، جاروکش، شوکار
  229. شروع، شاعر، عاشر، عوار، شعار، شعرا، شعوا، شراع، شعور، ارشا، شارع، عاشورا، اشعر
  230. وبال، افول، وفات، فتال، بلوا، فلوت، لواف، فوات، بلوف، تابلو، توبا، توابل، بتول، توبال، بتولا، فوتبال

  پاسخ
  1. 2.1

   امیرحسین اکبری

   با تشکر فراوون ازت امیر عزیز چند وقتی نبودم سروقت طراحی سایت بودم سرم شلوغ بود ببخشید
   آپدیت شد، سپس ازت

   پاسخ
 3. 3

  امیر

  آپدیت های پاسخ های بازی “فندق 1.08”

  231. اچار، چهار، پاره، هارپ، پارچ، چپار، پاچه، پارچه، چاره، چاپار، اپار، چهارپا
  232. کاهی، اکیپ، زاکی، پایک، پیزه، پایزه، هاکی، پیازک، پیکه، کازیه، هزاک، پاکیزه
  233. سراب، برپا، بساز، سرباز، راسب، پاسبز، ازبر، بازرس، سرپا، بازپس، بسزا، بازپرس، پرزا
  234. سوخت، دوشس، سختو، دوخت، توسد، خوست، دستخوش
  235. اطلس، اسبل، سالب، باسط، باطل، بساط، سلاب، بطال، طالب، لابس، طبال، اسطبل
  236. اریا، راقی، ارفاق، ایفا، رایق، افریقا، فارق، رفقا، ارقا، افرا، فایق، رفیق، فراق، یارا، افاق، یراق، ایار، قاری، فریق، قافی، فقار، قایف، فقرا، اقفار
  237. شمس، قسم، شمل، سقم، مشق، سلق، مقل، شقل، ملس، سمل، ملق، قشم
  238. کمال، ماکل، کالم، ملایک، لمیا، پیامک، ملاک، ملیکا، مالک، مکیال، لامپ، میکاپ، کیال، المپیک، ملیک
  239. ساسی، سیاس، سستی، تاسیس، ساتی، سیاست، سایس
  240. نجاد، اجود، نجوا، جاشو، شنود، داشن، واجد، ناشو، نجوش، جوشان، دواج، وجدان، جادو، واشدن، دوان، جودان، دوشا، نوشاد، وشاد، دانشجو
  241. موخر، خوره، مورخ، مهرو، خمره، موخوره
  242. درنا، رانش، رشاد، ندار، ناشر، رخان، شخار، راند، شران، شادخ، شنار، داشن، ارخش، رخشان، راشد، نشادر، اندر، درخشان، خارش
  243. فتوی، تیوپ، پفکی، کوفت، تفکی، کوفی، تکیف، پیوک، فوتک، فتوکپی
  244. کوبن، تابوک، نکبت، تناوب، توکا، تنبوک، نبوت، توبان، اتون، توکان، تنبک، باتون، تابو، بوناک، تواب، بوکان، ناوک، تنباکو، توبا
  245. جرنگ، نواگر، ارگن، نوگرا، اونگ، گنجار، گورن، گنجور، ارون، گورجا، گرنج، ارگون، اگنج، اورنگ، جانور، وارنگ، جگوار، جارگون، ناجور، جنگاور
  246. متاع، اجماع، اماج، اعاجم، اعجم، اعجام، جماع، مجاعت، اجمع، اجتماع
  247. الست، خاتل، الاس، ختال، تخلس، اخال، اختلاس
  248. خارا، ویرا، یارو، خورا، خاور، خاوری، ویار، اخروی، اخوی، اخیرا، اخرا، اواخر، اخری، اویار، اخور، ایوار، خوار، خاویار
  249. سافل، افست، فتال، اسفل، فلات، اتلاف، تاسف، سفالت، سالف، افلاس، الفا، تسافل، افات، اسافل، افتا، اسفالت
  250. تشکل، شولک، توکل، وشکل، لتکو، شلتوک، کولش
  251. سردر، سرمد، سرگر، مسگر، درگر، سرگرد، مدرس، سرگرم، سردم، سردرگم
  252. انمی، مهاوی، هوام، مویان، نایم، امنیه، ماهو، نامیه، هامون، نمایه، میانه، نهامی، هامین، مهناوی، مانوی، مانویه، همیان، نامویه، هیمان، همایون
  253. نشان، سنان، انان، اسان، شانس، انسان، اشنا، ناشنا، انسا، اشنان، انشا، شناسا، شناس، ناشناس
  254. سرگر، میسر، سرگم، سمیر، گریس، سیرم، سریر، مسگری، مسری، گرمسیر، سریم، سرگرمی
  255. خراج، اخیر، یارج، خرجی، اریج، خجیر، اجری، راجی، خارجی، اجیر، رایج، اخری، جایر
  256. هتلی، تریل، تیله، تیلر، هرتی، لیتر، هلیت، لیره، لیته، رتیل، هیتر، هیتلر
  257. سبزه، بنیه، نسیه، سنبه، بهین، نهیب، سینه، بیزن، نیزه، زنبه، بینه، زبنیه، زینه، بیهن، نبیسه، یزنه، نبیه، سبزینه، نبسه، نزیه، بنیز، نسیب
  258. زمین، سیرم، نرمی، سرنی، رزین، سرزن، سریم، رنیم، نسیم، سرین، ریمن، نمیر، سمیر، زمیر، نیرم، مسری، مزین، سرزمین، منسی، میزر، منیر، میسر
  259. اریش، ریاش، واشی، اوری، شیار، ویار، راشی، شیوا، ویرا، رایش، یاور، ارشیو، رویا، یواش، رویش، یورش
  260. دونگ، گورن، دورنگ، دونی، گوری، ریوند، ورنی، گونی، گدیور، ورید، گویر، گردون، نودر، یدور، گرویدن، نورد، درنگی، دورنگی، گردو، گردنی، گروی، درونی
  261. زیست، تردی، رسید، تریز، درزی، تیزر، دستی، تیسر، ستیر، درستی، ستیز، تدریس، سریت، سرتیز، سیرت، زیردست
  262. ابال، باقل، ابقا، بالن، ابلق، اقبال، القا، ناقلا، انبا، قنابل، نابل، باقلا، ناقل، بالان، قلان، ناقابل، لبان، انقلاب
  263. کاسل، سلاک، کاهل، سلکک، کاکل، سکاک، کلاک، هالک، اسهل، کلاسه، اکسه، کلاهک، اکله، اسکله، سالک، کالسکه
  264. مارس، سماجت، تاجر، تجاسر، تجسم، تراجم، مسرت، جسارت، مستر، جسامت، مراس، جستار، جمست، متجاسر، متاجر، مستجار، مراجس، مستاجر
  265. یلوه، چلزه، لوزه، چوله، لوزی، هزیل، لوچه، هلوی، لوچی، هلیو، لویه، هولی، لیوه، هوچی، ویله، زیلوچه
  266. جمیع، عجمت، معیت، تجمیع، عجمی، تعجیم، تجمع، جمعیت
  267. جدوا، وراج، جگوار، جراد، گدار، جاورد، اجدر، گراد، جدوار، اودر، گردا، گدارو، اگور، راود، گورجا، درجا، راگو، جادوگر، دروا، رواد، وداج، گوارد
  268. پوند، پیوند، پونگ، پندگو، پینو، پودینگ، پیگو، دوپینگ، نوید
  269. خرند، خوردن، نخور، خودسر، نورس، سخنور، خسور، خورند، رسوخ، سرودن، نودر، خرسند، نورد، سرخود، خنور، خسودن، خنوس، خونسرد
  270. متیل، تمیس، مسلی، لطیم، مسیل، لمیت، مطلس، تسلیم، مطلی، متسلط، سلیط، متسلی، تسلط، متطلس، تسلم، تسلیط، تسمی، تسمیط، تمطی، مستطیل
  271. سبوس، دبوس، بدوی، دسیس، بسدی، سوبسید
  272. راهن، ناهار، رهین، نهاری، ریان، اناره، اهار، اهران، یاره، ایراه، ناره، نایره، ناری، رایانه، ناهی، ناهاری، هرین، رایانه
  273. گران، گرانی، گیرا، گریان، رایت، گیتار، انیت، انگیر، اگین، نگاری، ترنگ، تنگری، تگین، تیرگان، تینر، گرانیت
  274. تلسک، کلوس، تلوک، کوتل، تلکس، پلوس، تولک، پلوک، تکلس، پولک، لتکو، پکول، لوکس، کپسول، سلوک، پوستک، کستل، پلستک، کسوت، تلسکوپ
  275. دروس، ویفر، فدوی، یدور، سفید، فردوس، فریس، دوسری، فیسو، سرودی، دوسر، سیفور، یوسف، روسفید، ورسی، فردوسی، ورید

  پاسخ
  1. 3.1

   امیرحسین اکبری

   آپدیت کردم امیر جان، قربون دستت لطف کردی

   پاسخ
 4. 4

  امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “فندق 1.103”

  276. ناشو، ابشن، نوشاب، ناهب، ابنه، وشانه، ناوه، اشبه، شاهبو، نباش، اشبو، شبانه، نشوه، اشنه، ابونه، نهاب، اشنو، انبوه، نوبه، اشهب، انوشه، نوشه، اوبه، باهوش، واهب، بهوش، بوشاه، شهنا، هاون، شهبانو، شوها، هوان، نوشابه
  277. نادم، کندا، امکن، ندما، کندن، نمناک، نماک، کنند، ماندن، منان، دامک، مانند، مندک، دانک، مانکن، کامن، دمان، نمکدان، کمان، دنان، کنام، ادکن
  278. نشست، استه، هشتن، نهشت، اشنه، نشسته، شاست، انسه، شناسه، شسته، ساتن، ستانه، شناس، تاسه، ناشسته، شهنا، تانس، نشاسته، اتشه، تشنه، استن، تنها
  279. نافه، اسنه، اسکنه، نفاس، افکن، نسکافه، سفان، انفس، سفاک، فانه، سفها، فاکس، سکنه، فاکه، کاسه، سفاهن، کافه، سکافه، کاهن، فسانه، کسان، سکاهن، کناس، کفانه
  280. مایو، ابلی، موالی، مبال، ابیو، لوبیا، وابل، الیم، الیوم، والی، املی، میلاب، وبیل، امیب، میلاو، بالو، یابو، البوم، بالی، لامی، لوایم، بلوا، لایم، موبایل، بلوی، لمیا، بویا، لوام، بیمو، لیمو
  281. گنبد، بنگن، دبنگ، رگبند، درنگ، دربند، نبرد، گردنبند، بدرگ، گردنبند، بندر
  282. اصفا، فراص، اصفر، فنار، افرا، انصار، افنا، انصاف، نافر، نصارا، نفار، ناصاف، صفار، انصراف، صفرا
  283. بانک، کندا، بکند، کندک، بکنک، ناکب، ادکن، نباد، اندک، نکبا، اکند، اکبند، دانک، ابکند، دکان، بادکنک، کناک
  284. پروز، وزیر، پریز، زوری، پیرو، زیور، پیری، پیروز، پیزر، پرویز، پیزی، پیروی، رویی، پیزری، ریوی، وزیری، وریز، پیروزی
  285. اراک، میرا، ایراک، ارمک، میکا، مارکی، امرا، رامک، مکاری، اکام، رماک، رایکا، اکرم، رمکی، کرایم، ایام، یارک، کیارا، ایرا، کمرا، کامیار، ایما، کمری، امریکا، مارک، کیار، ماری، اکارم، ماکر، اکرام
  286. توتم، تورم، توپر، مروت، موتت، پرتو، ترومپت
  287. باتری، کبریت، تریاک، باریک، کبیتا، رکابی، بتیار، کتایب، رکایب، برایت، کتیرا، یکبار، برکات، تاریک، کاربیت، بریات، تبارک، باکتری، بیکار، تباکی، اکبیر، تبریک، اکتبر، تبکیر، کبایر، ترایب، کبریا، ترکیب
  288. بانگ، ابهی، یگانه، بهین، اهنگ، گیهان، بگنی، اگهی، ابنیه، بینه، اگین، انگهی، بیهن، ناهب، اهنگی، یانه، ناهی، نایبه، ینگا، نبیه، نیابه، ینگه، نهاب، بیگناه، گایه، هایب، ابگینه، گیاه، بنگاه، بیگانه، ابنه، بیگاه
  289. اجان، ناجا، اسان، نفاس، افسا، جانا، افنا، جفان، اناس، اجناس، انسا، اسفنج، انفس، افسان، سجاف، انفاس، سجان، اسفناج، سفان
  290. ارعا، رضاع، اعضا، ارتضا، عاتر، ارضاع، ارضا، اضاعت، تارا، اعراض، تضرع، تعارض، تعرض، ضراعت، راتع، ارتضاع، راضع، اعتراض
  291. اجرا، فارج، رجاف، ارجا، فجار، رفان، ارنج، فنار، ارجاف، افرا، جارف، افرنج، افنا، جانا، فرانج، نافر، جراف، انفجار، نفار، جفار، فاجر، جفان
  292. پالا، لامپ، الام، پامال، املا، لامپا، مالا، پاچال، چمپا، پامچال، لاما
  293. ابرد، بریل، دریبل، اردی، بلاد، دلبری، اریب، بیدل، دلربا، الرد، یابر، بدرای، ایدر، یلدا، بردال، رادی، لیدر، بلادر، ریال، ادبیر، بیادر، دابر، ردیاب، بیدار، بدلی، ریبال، بیدلا، بدیل، دالبر، بلادری، بردی، دربای، اردبیل
  294. فضال، الفا، بالا، فاضل، فضلا، افضال، اباض، الفبا، ابال، بافضل، افضل، فاضلاب
  295. فلاد، ولاد، الوده، فواد، وهاد، والده، فوهل، داله، ولاده، ادله، داهل، اهودل، افول، دوال، داهول، الوف، دولا، فالوده، لاده، دوله، لواف، هالو، لوده، فلاده، وافد، فواده، واله، فولاد
  296. کاین، تبنک، بینات، کنیت، تبنی، نکایت، ابیت، تیان، نکبات، انیت، تیبا، نیابت، ایبک، کابین، تابین، اینت، کبیتا، تبانی، باکی، کتابی، تباکی، بایت، کتایب، تباین، نکبا، کنایت، تبیان، نیات، بانکی، کابینت، نیاک، بیانک
  297. ناهب، بنان، ناگه، بنگن، نهاب، بنگه، نهان، بگاه، نهنگ، ابنه، گانه، انبه، بانه، بنگاه، بانگ، نگهبان
  298. منور، نشور، شورم، مهرو، نشوه، شومن، مهوش، نمور، مشهور، مورش، مرنو، منشور، مونه، مشهر، مرهون، موهن، مشوه، مهرنوش، همشو، نهور، رشمه، نوره، رومه، نوشه، نشره، ورنه، نشمه، وهمن
  299. کسیر، مسری، رسیس، مسکر، رمکی، مکسر، یکسر، مکیس، سرمک، میسر، سریم، میکس، سمیر، کمیسر، سیرم، سیسرک، سیمک، میکسر، مرسی، کریسمس
  300. کاشه، شکنه، کنکاش، کاهش، اشنه، کهکان، کاهن، انکش، شکانک، کشان، اکشن، شکهان، کناک، اکنش، اشکنه، شانک، اکنه، کهکشان، شهنا، ناکش، شکاک، کاکنه
  301. کدنگ، دگنک، کرند، نرده، کندر، نرکه، کنگر، نکره، گردک، هدنگ، گنده، گردنه، گندک، کنگره، درنگ، کردنگ، درکه، کرگدن
  302. سرکش، پریش، پیشرس، شیرک، پسرک، شکسپیر، کرپی، پسری، سرشک، پشیک، سریش، پکری، سپرک، پیشک، شریک، پیکر، سپری، یکسر، سیرک، سرکشی، پرسش، پیرکس، پرشک، سپیرک

  پاسخ
  1. 4.1

   امیرحسین اکبری

   آپدیت شد امیرجان، سپاسگذار همیشگی لطف هات هستیم، یک دنیا ممنون ازت

   پاسخ
 5. 5

  مهدی 2003

  چقدر سریع! واقعا دمتون گرم عالی بود. 20 نمره تون بخدا
  آقا چجوری همه کلمات بازی رو اینقدر سریع میفهمید. توروخدا بگین. فقط کنجکاوم

  پاسخ
  1. 5.1

   امیر

   خواهش می کنم.
   تازه اگه کلمات من درآوردی ای، که توی هیچ قوطی عطاری هم پیدا نمی شه، نبود، زودتر از این ها هم می شد تمومشون کرد.

   خوشحالم که خوشتون اومده. قابلی نداشت، دوست عزیز.

   پاسخ
   1. 5.1.1

    حسن

    سلام
    همه کلمات پیدا شده تو فرهنگ لغات عمید، معین و دهخدا هستن. من حتی لغت های پیچیده تر هم پیدا کردم که مخفی بودن
    ممنون

    پاسخ
 6. 6

  طاهر

  ۱۰۷ جوابش درست نیست

  پاسخ
  1. 6.1

   امیرحسین اکبری

   درستش رو بفرمایید اصلاح کنیم، متشکرم ??

   پاسخ
 7. 7

  وروجک

  جواب منو ندادید
  درون مرحله 55 حرف (ف)وجود نداره چجوری نوشتی ..شهدف…

  پاسخ
  1. 7.1

   امیرحسین اکبری

   کلمه مورد نظر “شهد” می باشد و اشتباهاً حرف “ف” اضافه نوشته شد
   ممنون از اطلاع رسانی شما و اینکه به این مرحله چند جواب جدید نیز اضافه شد، سپاسگذار ازتون ??

   پاسخ
  2. 7.2

   امیر

   سلام.
   با تشکر از دقت نظر جنابعالی، کوتاهی از بنده ست و موقع تایپ به جای علامت کاما، با نگرفتن کلید “شیفت”، حرف “ف” تایپ شده.
   باز هم از شما و دوست عزیزم، “امیرحسین” متشکرم.

   ضمناَ فردا با پاسخ های کامل یه بازی مشابه می یام خدمت دوستان. تا چند دقیقه ی دیگه مرحله ی آخرشو هم می رم و فقط می مونه تایپ پاسخ ها.

   پاسخ
 8. 8

  امیر

  سلام.
  این هم قولی که داده بودم:

  پاسخ های بازی “کلماتیک 1”

  1. اب، بابا
  2. با، ابا
  3. اب، با، باب
  4. اب، با، بت، تب، تاب
  5. بو، او، وبا
  6. تک، شک، کت، کش، تشک
  7. رو، زر، ورز، روز، زور
  8. نو، ون، چون، نوچ
  9. بز، رب، رز، زر، زبر
  10. دم، کد، مد، کم، کمد
  .
  .
  .
  214. الک، اهل، کال، کاه، کله، گله، لاک، لکه، اهک، کلاه، هلاک، کاهگل
  215. بانو، صواب، نصاب، نواب، صابون
  216. گونی، گویا، واگن، یگان، یوگا، اونگ، گونیا

  پاسخ
 9. 9

  مهدي

  سلام
  در مرحله 63 نراق را زدم ولي درست نبود

  پاسخ
  1. 9.1

   مهدي

   “نقار” شد

   پاسخ
   1. 9.1.1

    امیر

    بله. پاسخ های نسخه ی جدید دارای تغییرات کلی هستش که داریم روشون کار می کنیم و به زودی پاسخ های کامل رو خدمت شما و دوستان ارائه می دیم. فعلاً برای این که دوستانی مث شما منتظر نباشن، امروز از 302 مرحله، 141 موردشو ارائه می دیم تا روزهای آینده، پاسخ های کاملو بذاریم.
    فعلاً.

    پاسخ
  2. 9.2

   امیر

   بله. پاسخ های نسخه ی جدید دارای تغییرات کلی هستش که داریم روشون کار می کنیم و به زودی پاسخ های کامل رو خدمت شما و دوستان ارائه می دیم. فعلاً برای این که دوستانی مث شما منتظر نباشن، امروز از 302 مرحله، 141 موردشو ارائه می دیم تا روزهای آینده، پاسخ های کاملو بذاریم.

   پاسخ
 10. 10

  امیر

  سلام به همه ی دوستان.
  اگه خاطرتون باشه در نقد کوتاهی که به بازی “فندق” نوشتم، گفتم “پاسخ هایی هستن که متأسفانه تو هیچ قوطی عطار و هیچ واژه نامه ای پیدا نمی شن” و یکی از دوستان اصرار داشتن که نه، تموم واژه ها تو فرهنگ های فارسی اومده!

  یکی از بهترین مثال ها واژه ی “فوش” توی مرحله ی 20 بود!
  یا واژه های مثل “قباب” (در مرحله ی 105)، “نهگ” (در مرحله ی 123)، “هاد” (در مرحله ی 134) و ده ها مورد دیگه.

  اما، خوشبختانه تو نسخه ی اخیر این بازی، بسیاری از پاسخ های این مدلی حذف شده ن و خوشبختانه نقدها و ایمیل های دوستان بی تأثیر نبوده.

  این هم پاسخ های بازی “فندق” {نسخه ی جدید (1.168)} با بازبینی کامل:

  (نکته ی بسیار مهم:

  1. پاسخ های این نسخه دارای تغییرات کلی هستند و کاملاً جایگزین پاسخ های نسخه های قبلی می شوند.
  2. پاسخ ها در حال به روز رسانی هستند و فعلاً برای این که دوستان خیلی منتظر نباشن، حدود نیمی از اون ها رو ارائه می دیم تا در روزهای آتی، کاملشو بذاریم تو سایت.)

  پاسخ
 11. 11

  امیر

  پاسخ های بازی “فندق 1.168” (در حال به روز رسانی).

  1. دو، دود
  2. سد، سبد
  3. شب، شیب
  4. اش، ماش، شام
  .
  .
  .
  132. شیوا، یواش، شنوا، نیوش، نیوشا، اویشن
  133. موسی، مونس، سمین، یونس، سمنو، سومین
  134. دها، هاژ، ادا، اهدا، اژدها
  135. بسا، باس، سیبا، اسیب، اسیا، اسیاب
  136. ناف، صنف، نصفه، ناصاف، اصفهان
  137. فتا، ابا، افت، بافت، افتاب
  138. ابان، برنا، ابرا، باران، انبار
  139. بیم، بام، همی، مهیب، مایه، هامی، بیمه، باهم، بامیه
  140. بهوش، ربوه، شبرو، بوشهر

  .
  .
  .

  141. ادامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ی پاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ها به زودی!

  پاسخ
  1. 11.1

   امیرحسین اکبری

   انجام شد امیر عزیز، به صورت همزمان هر دو نسخه رو گذاشتم که کسایی که نسخه قدیم رو هم دارن سردرگم نشن

   پاسخ
 12. 12

  امیر

  پاسخ های بازی “فندق 1.168”

  (این نسخه از بازی دارای تغییرات کلی بوده و کلیه ی پاسخ ها، جایگزین نسخ قبلی می شوند.)

  1. دو، دود
  2. سد، سبد
  3. شب، شیب
  .
  .
  .
  325. لاشک، لاکش، لتکا، اشتک، اپشک، کاشت، کلاش، پاتک، پالت، پالش، پشتک، پشکل، پلاک، پکال، شاتل، شتاک، تشکل، تلاش، تپال، پلاکت، شکلات، تشاکل، لاکپشت
  326. وازر، ورزا، ورشک، وزرا، رازک، راوک، رزرو، رکاز، زاور، زرشک، زرکش، وراز، زوار، شاکر، شرور، شوکا، شکوا، شکور، کاور، کاوش، کراش، کرور، کوار، کوزر، کوشا، ارزش، ارشک، اشکر، ورکار، روکار، زرکار، شوکار، کارورز، کشاورز، ورزشکار
  327. سردی، سرند، لدنی، لیدر، دریل، دلیر، رسید، سریدن، سلندر، رسیدن، سیلندر
  328. ابرش، ابری، اریب، اشیب، اشیم، امشب، امیب، امیر، بارش، باری، بامی، بایر، بشار، بشری، شمار، شیار، مبرا، مبشر، مربا، مربی، مشرب، مشیب، مشیر، بیشرم، بیمار، رامشی، ربایش، شرابی، مباشر، بیشمار، ابریشم
  329. گالن، گلان، لنگا، ساتن، سالن، ستان، تانس، تلان، تلنگ، التن، السن، النگ، انگل، نسلا، ناگسل، گلستان
  330. تتری، ترسو، تروی، تریت، تریو، تستر، تیتر، تیسر، ورسی، وستی، رویت، یورت، ستور، ستیر، سروی، سوتی، سورت، سیتو، سیرت، تستیر، تسویت، توسری، تروریست

  پاسخ
  1. 12.1

   امیرحسین اکبری

   آپدیت شد امیر عزیز
   تشکر فراوان

   پاسخ
 13. 13

  امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “فندق 1.235”

  331. رستن، سکنا، تانک، نارس، سکار، تنکر، انکر، کسرا، کنتس، ناسک، سکان، تنسک، کناس، کاتر، سکرت، سنار، کستر، کنار، ترناس، اسکنر، سانتر، تانکر، رستاک، سکانت، کنسرت، ترسان، ترکان، تناکر، سکران، رستان، کارتن، ارستن، ناترس، کاستن، ترسناک
  .
  .
  .
  396. همگر، همار، بهار، گربه، گرما، برهم، هارب، برگه، باهم، همبر، راهب، ماهر، مبرا، براه، مهرب، مربا، همار، اهرم، مهراب، گمراه، همگرا، بامهر، بهرام، گرمابه
  397. مکرر، مرور، اکرم، ماکر، کاور، فکور، کمرا، مفکر، فورا، کمرو، امور، مارک، کروم، مکار، کافر، کفور، روکار، مکررا، کافور، ماکروفر
  398. ماهک، کینه، زیان، نیزه، کمان، میکا، زمین، نیکا، نازک، ایزه، کاهی، کنیز، اینک، نماز، همزن، نیاز، مزین، هیزم، کامی، همیان، امنیه، کنایه، همیان، مهناز، انزیم، کیهان، نمایه، میزان، مهنیا، همینک، کمینه، زمانه، کمانه، میانه، زمینه، مکانیزه
  399. نگار، یکان، گاری، پیکر، پینگ، اکیپ، پنیر، ارگن، کران، رانی، گران، کیان، پریا، کنگر، یگان، پرنا، پارک، گیرا، یکرنگ، گرانی، گریان، پرنیا، پرینا، پاگیر، پیکان، پریان، پراکن، نگاری، اگرین، پیکار، کارنگ، پارگی، پنیرک، کیارنگ، پارکینگ
  400. رخنه، خرده، رسان، سهند، ساره، رنده، دانه، سرنخ، راسخ، سرند، ساده، راسن، ندار، خناس، سران، درنا، سرنا، نسخه، رهان، راند، نرده، سناخ، خانه، درسا، سخره، نارس، هندا، خنده، اندر، خرسند، خسران، سرانه، رانده، رسانه، خرناس، سردخانه

  (نکته ی تکمیلی: پیام هایی از دوستان مبنی بر تغییر برخی از پاسخ های مراحل نسخه ی جدید “فندق” داشتیم، که به زودی آخرین تغییرات تقدیم دوستان می شود. منتظر باشید.)

  پاسخ
  1. 13.1

   امیرحسین اکبری

   آپدیت شد جان، قربون مرامت

   پاسخ
 14. 14

  امیر

  تغییرات جدید پاسخ های بازی “فندق 1.235”

  تذکر: لطفاً اشتباهات تایپی و همچنین تغییرات مراحل نسخه ی اخیر را اِعمال کنید. (به عبارتی، پاسخ های زیر، کاملاً جایگزین پاسخ های نسخه های پیشین می شوند.)
  مراحلی که ذکر نشده اند، بِلاتغییر هستند.

  30. لک، کل، لاک، الک، کال، سال، کلاس
  46. تبر، بشر، رشت، شتر، ترش، شربت
  .
  .
  .
  326. وراز، شاکر، وازر، شکور، رکاز، کاوش، ورشک، وزرا، کوار، کرور، زرکش، شکوا، کاور، زوار، راوک، زاور، شرور، کوزر، رزرو، ارزش، کوشا، ارشک، رازک، کراش، اشکر، زرشک، شوکا، ورزا، زرکار، روکار، ورکار، شوکار، کشاورز، کارورز، ورزشکار
  327. دلیر، لیدر، سرند، لدنی، سردی، رسید، دریل، رسیدن، سلندر، سریدن، سیلندر
  328. ابری، امشب، مبرا، مربی، مشرب، اریب، بشار، شیار، بایر، مشیب، باری، مبشر، ابرش، امیب، مربا، امیر، بارش، بشری، اشیم، شمار، اشیب، مشیر، بامی، بیشرم، ربایش، مباشر، رامشی، شرابی، بیمار، بیشمار، ابریشم
  329. گلان، تلنگ، السن، لنگا، ساتن، تلان، تانس، گالن، التن، نسلا، سالن، النگ، ستان، انگل، ناگسل، گلستان
  330. وستی، ستور، تتری، ورسی، تریت، یورت، سروی، تروی، ترسو، تریو، سیتو، رویت، سوتی، تیتر، تستر، ستیر، سیرت، تیسر، سورت، تستیر، تسویت، توسری، تروریست

  پاسخ
  1. 14.1

   امیرحسین اکبری

   با تشکر و سپاس فراوان از امیر عزیز
   تمامی مراحل ذکر شده اصلاح شد
   فقط یه نکته اینکه مرحله 300 دو بار نوشته شده بود به تکرار، که من فقط یکبار ازش گذاشتم

   پاسخ
   1. 14.1.1

    امیر

    ممنون دادا. مرسی به دقتتون!
    فقط یه مطلب کوچیک دیگه: فکر می کنم صفحه ی پاسخ ها خیلی شلوغ شده و همون آخرین و جدیدترین آپدیت کفایت می کنه و نیازی به آپدیت های پیشین نباشه. ممنون.

    پاسخ
    1. 14.1.1.1
     1. 14.1.1.1.1

      امیر

      خواهش می کنم.
      ممنونم از شما.

 15. 15

  Mlika

  سلام،خسته نباشید،لطفاجواب مرحله ۴۸رودرست کنید
  رانت جزکلمات مخفی وجواب می شه تنها
  باتشکر

  پاسخ
  1. 15.1

   امیرحسین اکبری

   ممنون و تشکر از توجهتون، کلمه “تنها” به پاسخ مرحله 48 اضافه شد

   پاسخ
  2. 15.2

   امیر

   پاسخ های نسخه ی جدید دارای تغییرات کلی بوده و به زودی تقدیم شما و سایر دوستان می شه.
   برای مثال پاسخ های مراحل 16 و 25 و 26 و 50 و 52 و … هم تغییر پیدا کرده ن.

   به زودی!

   پاسخ
   1. 15.2.1

    امیرحسین اکبری

    منتظریم امیر عزیز، سپاس از این همه زحمت و تلاش گرانقدرت

    پاسخ
 16. 16

  امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “فندق 1.273”

  در نسخه ی جدید “فندق” در بعضی از مراحل تغییراتی دیده می شود.
  خوشبختانه این تغییرات بجا و رو به بهبود بازی بوده اند و طراح/ طراحان بازی به این نتیجه رسیده اند که برای شعور، وقت و سرگرمی مخاطب ارزش قائل شوند و تعدادی از پاسخ ها را حذف کنند. این موفقیت بزرگ را خدمت طراحان بازی تبریک می گوییم.
  این موارد عبارتند از:

  الف) پاسخ هایی که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی شدند! قبلاً نیز به این مورد اشاره شد.
  ب) پاسخ های بی مزه و دور از ذهن، که فقط طراحان بی مزه ی جدول های کلمات متقاطع کم می آوردند و در طراحی خود استفاده می کردند و به خورد ملت می دادند! در حالی که در این بازی هیچ نیازی به این کار نبود و این موارد قابل حذف بودند.
  ج) پاسخ های بی ادبانه!

  .
  .
  .
  395. میان، همین، امین، نیما، مانی، مهین، معین، معنی، عامه، عمان، میهن، معنا، هامی، مینا، عامی، اهنی، نیمه، مایع، مهیا، مهان، ماهی، مهنا، مایه، همان، مانع، هانی، منها، مهنیا، میانه، معانی، امنیه، نمایه، معاینه
  396. همگر، مهار، بهار، گربه، گرما، برهم، برگه، باهم، همبر، راهب، ماهر، مبرا، براه، مربا، اهرم، مهراب، گمراه، همگرا، بامهر، بهرام، گرمابه
  397. مکرر، مرور، اکرم، کاور، فکور، کمرا، مفکر، فورا، کمرو، امور، مارک، کروم، مکار، کافر، کفور، روکار، مکررا، کافور، ماکروفر
  398. ماهک، کینه، زیان، نیزه، کمان، میکا، زمین، نیکا، نازک، ایزه، کاهی، کنیز، اینک، نماز، همزن، نیاز، مزین، هیزم، کامی، امنیه، کنایه، همیان، مهناز، انزیم، کیهان، نمایه، میزان، مهنیا، همینک، زمانه، کمانه، میانه، زمینه، مکانیزه
  399. نگار، یکان، گاری، پیکر، پینگ، اکیپ، پنیر، ارگن، کران، رانی، گران، کیان، پریا، کنگر، یگان، پرنا، پارک، گیرا، یکرنگ، گرانی، گریان، پرنیا، پرینا، پاگیر، پیکان، پریان، نگاری، پیکار، پارگی، پنیرک، کیارنگ، پارکینگ
  400. رخنه، خرده، رسان، سهند، ساره، رنده، دانه، سرند، ساده، راسن، ندار، خناس، سران، درنا، سرنا، نسخه، رهان، راند، نرده، خانه، درسا، سخره، نارس، هندا، خنده، اندر، سرنخ، راسخ، خرسند، سرانه، رانده، رسانه، خرناس، سردخانه

  پاسخ
 17. 17

  امیر

  برای سهولت کار ادمین های محترم سایت، تمامی پاسخ های جدیدترین نسخه ی بازی “فندق” (فندق 1.273) را نیز قرار می دهیم:

  پاسخ های بازی “فندق 1.273”

  1. دو، دود
  2. سد، سبد
  3. شب، شیب
  4. اش، ماش، شام
  5. خل، لخت، تلخ
  6. شر، ری، ریش، شیر
  7. ته، تله، هتل
  8. کم، شک، کش، مشک، مکش، شکم
  9. قم، لم، لق، قلم
  10. فر، رس، سر، سفر
  .
  .
  .
  394. لاری، لابد، لیبی، دریل، لیدر، دلبر، دربی، ادیب، لیدا، یارب، ادبی، دیبا، یلدا، یارد، بیدل، ابدی، لایی، بدلی، یاری، دبیر، دایی، لابی، دریا، بیدلی، بردیا، بیدار، دریبل، بیریا، دلربا، ردیاب، دلبری، ردیابی، اردبیل، بیداری، دلربایی، بیلیارد
  395. میان، همین، امین، نیما، مانی، مهین، معین، معنی، عامه، عمان، میهن، معنا، هامی، مینا، عامی، اهنی، نیمه، مایع، مهیا، مهان، ماهی، مهنا، مایه، همان، مانع، هانی، منها، مهنیا، میانه، معانی، امنیه، نمایه، معاینه
  396. همگر، مهار، بهار، گربه، گرما، برهم، برگه، باهم، همبر، راهب، ماهر، مبرا، براه، مربا، اهرم، مهراب، گمراه، همگرا، بامهر، بهرام، گرمابه
  397. مکرر، مرور، اکرم، کاور، فکور، کمرا، مفکر، فورا، کمرو، امور، مارک، کروم، مکار، کافر، کفور، روکار، مکررا، کافور، ماکروفر
  398. ماهک، کینه، زیان، نیزه، کمان، میکا، زمین، نیکا، نازک، ایزه، کاهی، کنیز، اینک، نماز، همزن، نیاز، مزین، هیزم، کامی، امنیه، کنایه، همیان، مهناز، انزیم، کیهان، نمایه، میزان، مهنیا، همینک، زمانه، کمانه، میانه، زمینه، مکانیزه
  399. نگار، یکان، گاری، پیکر، پینگ، اکیپ، پنیر، ارگن، کران، رانی، گران، کیان، پریا، کنگر، یگان، پرنا، پارک، گیرا، یکرنگ، گرانی، گریان، پرنیا، پرینا، پاگیر، پیکان، پریان، نگاری، پیکار، پارگی، پنیرک، کیارنگ، پارکینگ
  400. رخنه، خرده، رسان، سهند، ساره، رنده، دانه، سرند، ساده، راسن، ندار، خناس، سران، درنا، سرنا، نسخه، رهان، راند، نرده، خانه، درسا، سخره، نارس، هندا، خنده، اندر، سرنخ، راسخ، خرسند، سرانه، رانده، رسانه، خرناس، سردخانه

  پاسخ
 18. 18

  امیر

  “امیر حسین” عزیز، لطفاً نوشته ی نارنجی رنگ “نکته ی تکمیلی: پیام هایی از دوستان …” رو حذف کن.
  ممنون.

  پاسخ
  1. 18.1

   امیرحسین اکبری

   ممنون ازت امیر عزیز
   فقط زحمت بکش یه نگا بنداز ببین درسته، چون اصلاحیه که فرستادی با فاصله زمانی کمی بازنویسی کامل رو فرستادی، شک کردم، با تشکر و سپاس فراوان ازت ?❤️

   پاسخ
   1. 18.1.1

    امیر

    درست درسته.
    شما به سرعت عمل حقیر شک داری؟ :}

    پاسخ
    1. 18.1.1.1

     امیرحسین اکبری

     نه این چ حرفیه ? بیشتر به خودم شک کردم که نفهمیدم اصلیه درسته یا نه ???

     پاسخ
   2. 18.1.2

    بهناز

    میشه جواب شماره 47 و بزارید آخه حرف ص توش هست که تو جوابای شما نیست من فقط یه خونشو موندم که پر کنم

    پاسخ
    1. 18.1.2.1

     امیرحسین اکبری

     به کمک امیر عزیز بازی آپدیت شد و خواسته شما قرار داده شد

     پاسخ
     1. 18.1.2.1.1

      بهناز

      سلام
      مرحله 144 بنگار درست نیست میشه بگید به جز این چی میتونم بزارم؟؟؟
      با سپاس

     2. 18.1.2.1.2

      بهناز

      جواب شماره 144 بناگر بود نه بنگار
      دوست عزیز اصلاحش کنید

     3. امیرحسین اکبری

      ممنون از دقت شما و کمک جناب امیر، اصلاح شد، سپاسگذارم

 19. 19

  امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “فندق 1.32”

  سلام.
  ساعاتی پیش نسخه ی جدید “فندق” هم آمد.
  ضمن تشکر از سازنده/ سازندگان این بازی خوب، نسخه ی اخیر نشان می دهد بازی رو به بهبود است. پاسخ های دور از ذهن و بعضاً بی معنی حذف شده اند و مراحل به طور کامل بازبینی گشته اند.

  تغییرات نسخه ی جدید آن قدر زیاد بوده اند که از مرحله ی 1 تا 400، کلیه ی پاسخ ها به طور کامل ارائه می شوند و این پاسخ ها، طبعاً جایگزین کامل نسخ قبلی خواهند شد:

  1. دو، دود
  2. سد، بد، سبد
  3. شب، شیب
  4. آش، ماش، شام
  5. خل، لخت، تلخ
  6. شر، ری، ریش، شیر
  7. لپ، پل، پلو، پول
  8. یخ، سی، خیس، سیخ

  385. دولا، بلوا، والد، طالب، باطل، دوبل، بلوط، داوطلب
  386. امان، نمره، هومن، آوار، منها، منور، هموار، روانه، ناهار، آرمان، آواره، ماورا، همانا، هامون، ماهور، ماهان، ناروا، ارامنه، راهنما، ناهموار
  387. سوتی، ترسو، ترور، روسری، توریست، تروریست
  388. نیمه، امریه، آرمین، رامین، ارمنی، مهران، مهیار، اهریمن
  389. نگاه، هاجر، نادر، درجه، جاده، گران، آرگن، جهان، آهنگ، گنده، گنجه، جاهد، نرده، گناه، درنگ، جهاد، هنجار، گردان، نگاره، جداره، گردنه، درگاه، آهنگر، رانده، هجران، نگهدار، جهادگر، جهانگرد
  390. آیدا، درسا، دایر، آدرس، یارا، رسید، سایر، ساری، یارد، آسیا، دارا، یاسر، سیار، اسیر، سردر، آریا، دیار، دریا، سارا، سردار، رادار، اسرار، ایراد، سرایدار
  391. کفور، فرنی، فریم، کیفر، فوری، کمین، نرمک، نیرو، کویر، منفی، نیکو، کریم، نوکر، منکر، مینو، منور، نیمرو، منفور، کیفور، میکرو، مرفین، میکروفن
  392. خیار، نگار، یگان، ناخن، رینگ، نینا، گران، آرگن، گاری، گیرا، نگین، خانگی، آخرین، نگران، رنگین، نیرنگ، نارنگی، ناخنگیر
  393. دانه، نهاد، دهنه، نانو، دهان، نهان، اندوه، دهانه، هندوانه
  394. لاری، لیبی، دریل، دلبر، دربی، ادبی، یلدا، ابدی، لایی، بدلی، یاری، دبیر، دایی، لابی، دریا، بردیا، بیدار، دریبل، دلربا، ردیاب، دلبری، ردیابی، اردبیل، بیلیارد
  395. میان، همین، امین، نیما، مهین، معین، معنی، عامه، عمان، میهن، معنا، مینا، نیمه، مایع، مهیا، ماهی، مایه، مانع، منها، معاینه
  396. همگر، مهار، بهار، گربه، گرما، برگه، راهب، ماهر، مبرا، مربا، اهرم، مهراب، گمراه، همگرا، بهرام، گرمابه
  397. مکرر، مرور، اکرم، کاور، فورا، امور، مارک، مکار، کافر، کفور، کافور، ماکروفر
  398. ماهک، کینه، زیان، نیزه، کمان، زمین، نازک، ایزه، کاهی، کنیز، اینک، نماز، همزن، نیاز، هیزم، کنایه، مهناز، آنزیم، کیهان، میزان، زمانه، کمانه، زمینه، مکانیزه
  399. نگار، یکان، گاری، پیکر، پینگ، اکیپ، پنیر، رینگ، کران، گران، کیان، پریا، یگان، پارک، گیرا، یکرنگ، پیکان، پارکینگ
  400. رخنه، خرده، رسان، رنده، دانه، ساده، سران، درنا، نسخه، نرده، خانه، سخره، نارس، خنده، سرنخ، راسخ، خرسند، سرانه، رانده، رسانه، خرناس، سردخانه

  پاسخ
  1. 19.1

   امیرحسین اکبری

   ممنون از امیر عزیز چند روزی درگیر بودم ببخشید، آپدیت بازیات مثل همیشه فوق العادست، اون بازی جدید هم که لطف کردی گذاشتی الان میزارم، ببخشید واسه تاخیر

   پاسخ
   1. 19.1.1

    امیر

    سلام “امیر حسین” عزیز. امیدوارم هرجا هستی، شاد و پاینده باشی.
    ما صبرمون زیاده، دادا. همین که هستی، دلگرمی ماست.

    پاسخ ها هم قابل شما رو نداشت. باعث افتخاره.

    پاسخ
    1. 19.1.1.1

     امیرحسین اکبری

     قربونت بشم، همچنین عزیز دل
     مایه سربلندی و افتخار مجموعه هستی جان ❤️?

     پاسخ
     1. 19.1.1.1.1

      امیر

      چاکریم.
      ضمناً داداش “امیر حسین”، این بازی قابلیت اینو داره که بالای صفحه ی اصلی سایت هم قرار بگیره، کنار “باقلوا” و “چالش” و “جدول مدرن” منظورمه.
      مخلصیم.

     2. امیرحسین اکبری

      انجام شد امیر جان، طراحیش هم برای کنار سایت ایشالله تا آخر شب انجام میشه، هر دستوری بود من نوکرتم هستم

     3. 19.1.1.1.2

      امیر

      آقایی دادا.
      باز هم می گم واقعاً فک می کنم اینجا سایت خودمه. این قدر که خوب و راحته و هر چی هم می گذره، ارادتمون بیشترم می شه.

 20. 20

  سید عباس

  سلام لطفا اگه میشه کلمات مخفی هم بزارید

  پاسخ
 21. 21

  احمد

  قسمت ۲۰۷ یک کلمه کم داره

  پاسخ
  1. 21.1

   امیر

   بسیار ممنون، دوست عزیز؛ بخاطر، دقت نظر شما.
   تصحیح شد:

   207. رشت، ترش، شتر، نشر، رانش، نگرش، ناشر، انتر، گرانش، نگارش، شناگر، انگشتر

   پاسخ
   1. 21.1.1

    امیرحسین اکبری

    ممنون ازت امیر جان، در خود مطلب نیز اصلاح شد

    پاسخ
    1. 21.1.1.1

     امیر

     من هم از شما ممنونم. کار بسیار بجایی انجام دادید.

     پاسخ
 22. 22

  امیر

  با تشکر از خانم “بهناز”، ویزیتور گرامی و بادقت سایت، مرحله ی ۱۴۴ به جای “بنگار” واژه ی “بناگر” جایگزین می شه.
  زحمت ویرایشش با “امیرحسین” عزیز.

  پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.