یک دیدگاه

 1. 1

  امیر

  پاسخ های بازی “فندق 1.05”

  (نکته ی مهم: کلیه ی غلط های املایی و نگارشی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، رسم الخط صحیح و تصحیح اشتباهات صورت نگرفته است.)

  1. دو، دود
  2. سد، سبد
  3. شب، شیب
  4. اش، ماش، شام
  5. خل، لخت، تلخ
  .
  .
  .
  214. حیا، حافی، حیص، صافی، صفا، صحافی، صفی
  215. گول، رول، لور، یورو، گیل، گروی، لگو، لوگو، گوی، گوریل، ریل، ویرگول، لیر
  216. افرا، فاتر، تفخر، تفاخر، تارا، افتخار، فاخر، خرافات، فخار
  217. شوا، اشوب، شوب، اوباش، اوب
  218. خدم، مرن، مرخ، مدخر، خمر، خرمن، دخم، منخر، رمد، مردد، خدن، خردمند
  219. شاکی، کالی، کاشی، شیلا، شلیک، شکیل، لاشی، شکیلا
  220. کوار، واشر، شکار، شورا، اراک، کاور، شاکر، شوکار، کوشا، اشراک، اروا، کارواش، کاوش
  221. رشید، خروش، رویش، خرید، خوشی، درویش، خویش، خورشید، شوخی

  پاسخ
  1. 1.1

   امیرحسین اکبری

   آپدیت شد امیر جان، ممنون ازت

   پاسخ
 2. 2

  امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “فندق 1.062”

  222. جبه، جمه، مهب، بزمه، جزم، مجهز، بزم، بزمجه
  223. شتاب، شهادت، تباه، تشابه، دابه، هشتاد، شهبا، داشته، باده، تشاهد، تادب، شباهت، باهت، بهداشت
  224. حیرت، تحکر، تحیر، کتیر، حرکت، تحریک
  225. شارپ، شاهر، پاره، پشور، هراش، هاشور، هوار، شهوار، پروا، پورشه، هورا، شهروا، اشهر، شاهپور
  226. تارس، رافت، ترسا، فاتر، سافر، فراست، تاسف، سفارت
  227. رواس، رسان، سورن، سرنا، سروا، سران، سرون، نارو، راسن، سانس، سارس، سروان، نارس، سنسور، سارو، سانسور
  228. جوکر، جوارش، شجار، جوشاک، جوار، کارجو، جوشک، جارکش، کجرو، جوشکار، جاور، جاروکش، شوکار
  229. شروع، شاعر، عاشر، عوار، شعار، شعرا، شعوا، شراع، شعور، ارشا، شارع، عاشورا، اشعر
  230. وبال، افول، وفات، فتال، بلوا، فلوت، لواف، فوات، بلوف، تابلو، توبا، توابل، بتول، توبال، بتولا، فوتبال

  پاسخ
  1. 2.1

   امیرحسین اکبری

   با تشکر فراوون ازت امیر عزیز چند وقتی نبودم سروقت طراحی سایت بودم سرم شلوغ بود ببخشید
   آپدیت شد، سپس ازت

   پاسخ
 3. 3

  امیر

  آپدیت های پاسخ های بازی “فندق 1.08”

  231. اچار، چهار، پاره، هارپ، پارچ، چپار، پاچه، پارچه، چاره، چاپار، اپار، چهارپا
  232. کاهی، اکیپ، زاکی، پایک، پیزه، پایزه، هاکی، پیازک، پیکه، کازیه، هزاک، پاکیزه
  233. سراب، برپا، بساز، سرباز، راسب، پاسبز، ازبر، بازرس، سرپا، بازپس، بسزا، بازپرس، پرزا
  234. سوخت، دوشس، سختو، دوخت، توسد، خوست، دستخوش
  235. اطلس، اسبل، سالب، باسط، باطل، بساط، سلاب، بطال، طالب، لابس، طبال، اسطبل
  236. اریا، راقی، ارفاق، ایفا، رایق، افریقا، فارق، رفقا، ارقا، افرا، فایق، رفیق، فراق، یارا، افاق، یراق، ایار، قاری، فریق، قافی، فقار، قایف، فقرا، اقفار
  237. شمس، قسم، شمل، سقم، مشق، سلق، مقل، شقل، ملس، سمل، ملق، قشم
  238. کمال، ماکل، کالم، ملایک، لمیا، پیامک، ملاک، ملیکا، مالک، مکیال، لامپ، میکاپ، کیال، المپیک، ملیک
  239. ساسی، سیاس، سستی، تاسیس، ساتی، سیاست، سایس
  240. نجاد، اجود، نجوا، جاشو، شنود، داشن، واجد، ناشو، نجوش، جوشان، دواج، وجدان، جادو، واشدن، دوان، جودان، دوشا، نوشاد، وشاد، دانشجو
  241. موخر، خوره، مورخ، مهرو، خمره، موخوره
  242. درنا، رانش، رشاد، ندار، ناشر، رخان، شخار، راند، شران، شادخ، شنار، داشن، ارخش، رخشان، راشد، نشادر، اندر، درخشان، خارش
  243. فتوی، تیوپ، پفکی، کوفت، تفکی، کوفی، تکیف، پیوک، فوتک، فتوکپی
  244. کوبن، تابوک، نکبت، تناوب، توکا، تنبوک، نبوت، توبان، اتون، توکان، تنبک، باتون، تابو، بوناک، تواب، بوکان، ناوک، تنباکو، توبا
  245. جرنگ، نواگر، ارگن، نوگرا، اونگ، گنجار، گورن، گنجور، ارون، گورجا، گرنج، ارگون، اگنج، اورنگ، جانور، وارنگ، جگوار، جارگون، ناجور، جنگاور
  246. متاع، اجماع، اماج، اعاجم، اعجم، اعجام، جماع، مجاعت، اجمع، اجتماع
  247. الست، خاتل، الاس، ختال، تخلس، اخال، اختلاس
  248. خارا، ویرا، یارو، خورا، خاور، خاوری، ویار، اخروی، اخوی، اخیرا، اخرا، اواخر، اخری، اویار، اخور، ایوار، خوار، خاویار
  249. سافل، افست، فتال، اسفل، فلات، اتلاف، تاسف، سفالت، سالف، افلاس، الفا، تسافل، افات، اسافل، افتا، اسفالت
  250. تشکل، شولک، توکل، وشکل، لتکو، شلتوک، کولش
  251. سردر، سرمد، سرگر، مسگر، درگر، سرگرد، مدرس، سرگرم، سردم، سردرگم
  252. انمی، مهاوی، هوام، مویان، نایم، امنیه، ماهو، نامیه، هامون، نمایه، میانه، نهامی، هامین، مهناوی، مانوی، مانویه، همیان، نامویه، هیمان، همایون
  253. نشان، سنان، انان، اسان، شانس، انسان، اشنا، ناشنا، انسا، اشنان، انشا، شناسا، شناس، ناشناس
  254. سرگر، میسر، سرگم، سمیر، گریس، سیرم، سریر، مسگری، مسری، گرمسیر، سریم، سرگرمی
  255. خراج، اخیر، یارج، خرجی، اریج، خجیر، اجری، راجی، خارجی، اجیر، رایج، اخری، جایر
  256. هتلی، تریل، تیله، تیلر، هرتی، لیتر، هلیت، لیره، لیته، رتیل، هیتر، هیتلر
  257. سبزه، بنیه، نسیه، سنبه، بهین، نهیب، سینه، بیزن، نیزه، زنبه، بینه، زبنیه، زینه، بیهن، نبیسه، یزنه، نبیه، سبزینه، نبسه، نزیه، بنیز، نسیب
  258. زمین، سیرم، نرمی، سرنی، رزین، سرزن، سریم، رنیم، نسیم، سرین، ریمن، نمیر، سمیر، زمیر، نیرم، مسری، مزین، سرزمین، منسی، میزر، منیر، میسر
  259. اریش، ریاش، واشی، اوری، شیار، ویار، راشی، شیوا، ویرا، رایش، یاور، ارشیو، رویا، یواش، رویش، یورش
  260. دونگ، گورن، دورنگ، دونی، گوری، ریوند، ورنی، گونی، گدیور، ورید، گویر، گردون، نودر، یدور، گرویدن، نورد، درنگی، دورنگی، گردو، گردنی، گروی، درونی
  261. زیست، تردی، رسید، تریز، درزی، تیزر، دستی، تیسر، ستیر، درستی، ستیز، تدریس، سریت، سرتیز، سیرت، زیردست
  262. ابال، باقل، ابقا، بالن، ابلق، اقبال، القا، ناقلا، انبا، قنابل، نابل، باقلا، ناقل، بالان، قلان، ناقابل، لبان، انقلاب
  263. کاسل، سلاک، کاهل، سلکک، کاکل، سکاک، کلاک، هالک، اسهل، کلاسه، اکسه، کلاهک، اکله، اسکله، سالک، کالسکه
  264. مارس، سماجت، تاجر، تجاسر، تجسم، تراجم، مسرت، جسارت، مستر، جسامت، مراس، جستار، جمست، متجاسر، متاجر، مستجار، مراجس، مستاجر
  265. یلوه، چلزه، لوزه، چوله، لوزی، هزیل، لوچه، هلوی، لوچی، هلیو، لویه، هولی، لیوه، هوچی، ویله، زیلوچه
  266. جمیع، عجمت، معیت، تجمیع، عجمی، تعجیم، تجمع، جمعیت
  267. جدوا، وراج، جگوار، جراد، گدار، جاورد، اجدر، گراد، جدوار، اودر، گردا، گدارو، اگور، راود، گورجا، درجا، راگو، جادوگر، دروا، رواد، وداج، گوارد
  268. پوند، پیوند، پونگ، پندگو، پینو، پودینگ، پیگو، دوپینگ، نوید
  269. خرند، خوردن، نخور، خودسر، نورس، سخنور، خسور، خورند، رسوخ، سرودن، نودر، خرسند، نورد، سرخود، خنور، خسودن، خنوس، خونسرد
  270. متیل، تمیس، مسلی، لطیم، مسیل، لمیت، مطلس، تسلیم، مطلی، متسلط، سلیط، متسلی، تسلط، متطلس، تسلم، تسلیط، تسمی، تسمیط، تمطی، مستطیل
  271. سبوس، دبوس، بدوی، دسیس، بسدی، سوبسید
  272. راهن، ناهار، رهین، نهاری، ریان، اناره، اهار، اهران، یاره، ایراه، ناره، نایره، ناری، رایانه، ناهی، ناهاری، هرین، رایانه
  273. گران، گرانی، گیرا، گریان، رایت، گیتار، انیت، انگیر، اگین، نگاری، ترنگ، تنگری، تگین، تیرگان، تینر، گرانیت
  274. تلسک، کلوس، تلوک، کوتل، تلکس، پلوس، تولک، پلوک، تکلس، پولک، لتکو، پکول، لوکس، کپسول، سلوک، پوستک، کستل، پلستک، کسوت، تلسکوپ
  275. دروس، ویفر، فدوی، یدور، سفید، فردوس، فریس، دوسری، فیسو، سرودی، دوسر، سیفور، یوسف، روسفید، ورسی، فردوسی، ورید

  پاسخ
  1. 3.1

   امیرحسین اکبری

   آپدیت کردم امیر جان، قربون دستت لطف کردی

   پاسخ
 4. 4

  امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “فندق 1.103”

  276. ناشو، ابشن، نوشاب، ناهب، ابنه، وشانه، ناوه، اشبه، شاهبو، نباش، اشبو، شبانه، نشوه، اشنه، ابونه، نهاب، اشنو، انبوه، نوبه، اشهب، انوشه، نوشه، اوبه، باهوش، واهب، بهوش، بوشاه، شهنا، هاون، شهبانو، شوها، هوان، نوشابه
  277. نادم، کندا، امکن، ندما، کندن، نمناک، نماک، کنند، ماندن، منان، دامک، مانند، مندک، دانک، مانکن، کامن، دمان، نمکدان، کمان، دنان، کنام، ادکن
  278. نشست، استه، هشتن، نهشت، اشنه، نشسته، شاست، انسه، شناسه، شسته، ساتن، ستانه، شناس، تاسه، ناشسته، شهنا، تانس، نشاسته، اتشه، تشنه، استن، تنها
  279. نافه، اسنه، اسکنه، نفاس، افکن، نسکافه، سفان، انفس، سفاک، فانه، سفها، فاکس، سکنه، فاکه، کاسه، سفاهن، کافه، سکافه، کاهن، فسانه، کسان، سکاهن، کناس، کفانه
  280. مایو، ابلی، موالی، مبال، ابیو، لوبیا، وابل، الیم، الیوم، والی، املی، میلاب، وبیل، امیب، میلاو، بالو، یابو، البوم، بالی، لامی، لوایم، بلوا، لایم، موبایل، بلوی، لمیا، بویا، لوام، بیمو، لیمو
  281. گنبد، بنگن، دبنگ، رگبند، درنگ، دربند، نبرد، گردنبند، بدرگ، گردنبند، بندر
  282. اصفا، فراص، اصفر، فنار، افرا، انصار، افنا، انصاف، نافر، نصارا، نفار، ناصاف، صفار، انصراف، صفرا
  283. بانک، کندا، بکند، کندک، بکنک، ناکب، ادکن، نباد، اندک، نکبا، اکند، اکبند، دانک، ابکند، دکان، بادکنک، کناک
  284. پروز، وزیر، پریز، زوری، پیرو، زیور، پیری، پیروز، پیزر، پرویز، پیزی، پیروی، رویی، پیزری، ریوی، وزیری، وریز، پیروزی
  285. اراک، میرا، ایراک، ارمک، میکا، مارکی، امرا، رامک، مکاری، اکام، رماک، رایکا، اکرم، رمکی، کرایم، ایام، یارک، کیارا، ایرا، کمرا، کامیار، ایما، کمری، امریکا، مارک، کیار، ماری، اکارم، ماکر، اکرام
  286. توتم، تورم، توپر، مروت، موتت، پرتو، ترومپت
  287. باتری، کبریت، تریاک، باریک، کبیتا، رکابی، بتیار، کتایب، رکایب، برایت، کتیرا، یکبار، برکات، تاریک، کاربیت، بریات، تبارک، باکتری، بیکار، تباکی، اکبیر، تبریک، اکتبر، تبکیر، کبایر، ترایب، کبریا، ترکیب
  288. بانگ، ابهی، یگانه، بهین، اهنگ، گیهان، بگنی، اگهی، ابنیه، بینه، اگین، انگهی، بیهن، ناهب، اهنگی، یانه، ناهی، نایبه، ینگا، نبیه، نیابه، ینگه، نهاب، بیگناه، گایه، هایب، ابگینه، گیاه، بنگاه، بیگانه، ابنه، بیگاه
  289. اجان، ناجا، اسان، نفاس، افسا، جانا، افنا، جفان، اناس، اجناس، انسا، اسفنج، انفس، افسان، سجاف، انفاس، سجان، اسفناج، سفان
  290. ارعا، رضاع، اعضا، ارتضا، عاتر، ارضاع، ارضا، اضاعت، تارا، اعراض، تضرع، تعارض، تعرض، ضراعت، راتع، ارتضاع، راضع، اعتراض
  291. اجرا، فارج، رجاف، ارجا، فجار، رفان، ارنج، فنار، ارجاف، افرا، جارف، افرنج، افنا، جانا، فرانج، نافر، جراف، انفجار، نفار، جفار، فاجر، جفان
  292. پالا، لامپ، الام، پامال، املا، لامپا، مالا، پاچال، چمپا، پامچال، لاما
  293. ابرد، بریل، دریبل، اردی، بلاد، دلبری، اریب، بیدل، دلربا، الرد، یابر، بدرای، ایدر، یلدا، بردال، رادی، لیدر، بلادر، ریال، ادبیر، بیادر، دابر، ردیاب، بیدار، بدلی، ریبال، بیدلا، بدیل، دالبر، بلادری، بردی، دربای، اردبیل
  294. فضال، الفا، بالا، فاضل، فضلا، افضال، اباض، الفبا، ابال، بافضل، افضل، فاضلاب
  295. فلاد، ولاد، الوده، فواد، وهاد، والده، فوهل، داله، ولاده، ادله، داهل، اهودل، افول، دوال، داهول، الوف، دولا، فالوده، لاده، دوله، لواف، هالو، لوده، فلاده، وافد، فواده، واله، فولاد
  296. کاین، تبنک، بینات، کنیت، تبنی، نکایت، ابیت، تیان، نکبات، انیت، تیبا، نیابت، ایبک، کابین، تابین، اینت، کبیتا، تبانی، باکی، کتابی، تباکی، بایت، کتایب، تباین، نکبا، کنایت، تبیان، نیات، بانکی، کابینت، نیاک، بیانک
  297. ناهب، بنان، ناگه، بنگن، نهاب، بنگه، نهان، بگاه، نهنگ، ابنه، گانه، انبه، بانه، بنگاه، بانگ، نگهبان
  298. منور، نشور، شورم، مهرو، نشوه، شومن، مهوش، نمور، مشهور، مورش، مرنو، منشور، مونه، مشهر، مرهون، موهن، مشوه، مهرنوش، همشو، نهور، رشمه، نوره، رومه، نوشه، نشره، ورنه، نشمه، وهمن
  299. کسیر، مسری، رسیس، مسکر، رمکی، مکسر، یکسر، مکیس، سرمک، میسر، سریم، میکس، سمیر، کمیسر، سیرم، سیسرک، سیمک، میکسر، مرسی، کریسمس
  300. کاشه، شکنه، کنکاش، کاهش، اشنه، کهکان، کاهن، انکش، شکانک، کشان، اکشن، شکهان، کناک، اکنش، اشکنه، شانک، اکنه، کهکشان، شهنا، ناکش، شکاک، کاکنه
  301. کدنگ، دگنک، کرند، نرده، کندر، نرکه، کنگر، نکره، گردک، هدنگ، گنده، گردنه، گندک، کنگره، درنگ، کردنگ، درکه، کرگدن
  302. سرکش، پریش، پیشرس، شیرک، پسرک، شکسپیر، کرپی، پسری، سرشک، پشیک، سریش، پکری، سپرک، پیشک، شریک، پیکر، سپری، یکسر، سیرک، سرکشی، پرسش، پیرکس، پرشک، سپیرک

  پاسخ
  1. 4.1

   امیرحسین اکبری

   آپدیت شد امیرجان، سپاسگذار همیشگی لطف هات هستیم، یک دنیا ممنون ازت

   پاسخ
 5. 5

  مهدی 2003

  چقدر سریع! واقعا دمتون گرم عالی بود. 20 نمره تون بخدا
  آقا چجوری همه کلمات بازی رو اینقدر سریع میفهمید. توروخدا بگین. فقط کنجکاوم

  پاسخ
  1. 5.1

   امیر

   خواهش می کنم.
   تازه اگه کلمات من درآوردی ای، که توی هیچ قوطی عطاری هم پیدا نمی شه، نبود، زودتر از این ها هم می شد تمومشون کرد.

   خوشحالم که خوشتون اومده. قابلی نداشت، دوست عزیز.

   پاسخ
   1. 5.1.1

    حسن

    سلام
    همه کلمات پیدا شده تو فرهنگ لغات عمید، معین و دهخدا هستن. من حتی لغت های پیچیده تر هم پیدا کردم که مخفی بودن
    ممنون

    پاسخ
 6. 6

  طاهر

  ۱۰۷ جوابش درست نیست

  پاسخ
  1. 6.1

   امیرحسین اکبری

   درستش رو بفرمایید اصلاح کنیم، متشکرم ??

   پاسخ
 7. 7

  وروجک

  جواب منو ندادید
  درون مرحله 55 حرف (ف)وجود نداره چجوری نوشتی ..شهدف…

  پاسخ
  1. 7.1

   امیرحسین اکبری

   کلمه مورد نظر “شهد” می باشد و اشتباهاً حرف “ف” اضافه نوشته شد
   ممنون از اطلاع رسانی شما و اینکه به این مرحله چند جواب جدید نیز اضافه شد، سپاسگذار ازتون ??

   پاسخ
  2. 7.2

   امیر

   سلام.
   با تشکر از دقت نظر جنابعالی، کوتاهی از بنده ست و موقع تایپ به جای علامت کاما، با نگرفتن کلید “شیفت”، حرف “ف” تایپ شده.
   باز هم از شما و دوست عزیزم، “امیرحسین” متشکرم.

   ضمناَ فردا با پاسخ های کامل یه بازی مشابه می یام خدمت دوستان. تا چند دقیقه ی دیگه مرحله ی آخرشو هم می رم و فقط می مونه تایپ پاسخ ها.

   پاسخ
 8. 8

  امیر

  سلام.
  این هم قولی که داده بودم:

  پاسخ های بازی “کلماتیک 1”

  1. اب، بابا
  2. با، ابا
  3. اب، با، باب
  4. اب، با، بت، تب، تاب
  5. بو، او، وبا
  6. تک، شک، کت، کش، تشک
  7. رو، زر، ورز، روز، زور
  8. نو، ون، چون، نوچ
  9. بز، رب، رز، زر، زبر
  10. دم، کد، مد، کم، کمد
  .
  .
  .
  214. الک، اهل، کال، کاه، کله، گله، لاک، لکه، اهک، کلاه، هلاک، کاهگل
  215. بانو، صواب، نصاب، نواب، صابون
  216. گونی، گویا، واگن، یگان، یوگا، اونگ، گونیا

  پاسخ
 9. 9

  مهدي

  سلام
  در مرحله 63 نراق را زدم ولي درست نبود

  پاسخ
  1. 9.1

   مهدي

   “نقار” شد

   پاسخ
   1. 9.1.1

    امیر

    بله. پاسخ های نسخه ی جدید دارای تغییرات کلی هستش که داریم روشون کار می کنیم و به زودی پاسخ های کامل رو خدمت شما و دوستان ارائه می دیم. فعلاً برای این که دوستانی مث شما منتظر نباشن، امروز از 302 مرحله، 141 موردشو ارائه می دیم تا روزهای آینده، پاسخ های کاملو بذاریم.
    فعلاً.

    پاسخ
  2. 9.2

   امیر

   بله. پاسخ های نسخه ی جدید دارای تغییرات کلی هستش که داریم روشون کار می کنیم و به زودی پاسخ های کامل رو خدمت شما و دوستان ارائه می دیم. فعلاً برای این که دوستانی مث شما منتظر نباشن، امروز از 302 مرحله، 141 موردشو ارائه می دیم تا روزهای آینده، پاسخ های کاملو بذاریم.

   پاسخ
 10. 10

  امیر

  سلام به همه ی دوستان.
  اگه خاطرتون باشه در نقد کوتاهی که به بازی “فندق” نوشتم، گفتم “پاسخ هایی هستن که متأسفانه تو هیچ قوطی عطار و هیچ واژه نامه ای پیدا نمی شن” و یکی از دوستان اصرار داشتن که نه، تموم واژه ها تو فرهنگ های فارسی اومده!

  یکی از بهترین مثال ها واژه ی “فوش” توی مرحله ی 20 بود!
  یا واژه های مثل “قباب” (در مرحله ی 105)، “نهگ” (در مرحله ی 123)، “هاد” (در مرحله ی 134) و ده ها مورد دیگه.

  اما، خوشبختانه تو نسخه ی اخیر این بازی، بسیاری از پاسخ های این مدلی حذف شده ن و خوشبختانه نقدها و ایمیل های دوستان بی تأثیر نبوده.

  این هم پاسخ های بازی “فندق” {نسخه ی جدید (1.168)} با بازبینی کامل:

  (نکته ی بسیار مهم:

  1. پاسخ های این نسخه دارای تغییرات کلی هستند و کاملاً جایگزین پاسخ های نسخه های قبلی می شوند.
  2. پاسخ ها در حال به روز رسانی هستند و فعلاً برای این که دوستان خیلی منتظر نباشن، حدود نیمی از اون ها رو ارائه می دیم تا در روزهای آتی، کاملشو بذاریم تو سایت.)

  پاسخ
 11. 11

  امیر

  پاسخ های بازی “فندق 1.168” (در حال به روز رسانی).

  1. دو، دود
  2. سد، سبد
  3. شب، شیب
  4. اش، ماش، شام
  .
  .
  .
  132. شیوا، یواش، شنوا، نیوش، نیوشا، اویشن
  133. موسی، مونس، سمین، یونس، سمنو، سومین
  134. دها، هاژ، ادا، اهدا، اژدها
  135. بسا، باس، سیبا، اسیب، اسیا، اسیاب
  136. ناف، صنف، نصفه، ناصاف، اصفهان
  137. فتا، ابا، افت، بافت، افتاب
  138. ابان، برنا، ابرا، باران، انبار
  139. بیم، بام، همی، مهیب، مایه، هامی، بیمه، باهم، بامیه
  140. بهوش، ربوه، شبرو، بوشهر

  .
  .
  .

  141. ادامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ی پاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ها به زودی!

  پاسخ
  1. 11.1

   امیرحسین اکبری

   انجام شد امیر عزیز، به صورت همزمان هر دو نسخه رو گذاشتم که کسایی که نسخه قدیم رو هم دارن سردرگم نشن

   پاسخ
 12. 12

  امیر

  پاسخ های بازی “فندق 1.168”

  (این نسخه از بازی دارای تغییرات کلی بوده و کلیه ی پاسخ ها، جایگزین نسخ قبلی می شوند.)

  1. دو، دود
  2. سد، سبد
  3. شب، شیب
  .
  .
  .
  325. لاشک، لاکش، لتکا، اشتک، اپشک، کاشت، کلاش، پاتک، پالت، پالش، پشتک، پشکل، پلاک، پکال، شاتل، شتاک، تشکل، تلاش، تپال، پلاکت، شکلات، تشاکل، لاکپشت
  326. وازر، ورزا، ورشک، وزرا، رازک، راوک، رزرو، رکاز، زاور، زرشک، زرکش، وراز، زوار، شاکر، شرور، شوکا، شکوا، شکور، کاور، کاوش، کراش، کرور، کوار، کوزر، کوشا، ارزش، ارشک، اشکر، ورکار، روکار، زرکار، شوکار، کارورز، کشاورز، ورزشکار
  327. سردی، سرند، لدنی، لیدر، دریل، دلیر، رسید، سریدن، سلندر، رسیدن، سیلندر
  328. ابرش، ابری، اریب، اشیب، اشیم، امشب، امیب، امیر، بارش، باری، بامی، بایر، بشار، بشری، شمار، شیار، مبرا، مبشر، مربا، مربی، مشرب، مشیب، مشیر، بیشرم، بیمار، رامشی، ربایش، شرابی، مباشر، بیشمار، ابریشم
  329. گالن، گلان، لنگا، ساتن، سالن، ستان، تانس، تلان، تلنگ، التن، السن، النگ، انگل، نسلا، ناگسل، گلستان
  330. تتری، ترسو، تروی، تریت، تریو، تستر، تیتر، تیسر، ورسی، وستی، رویت، یورت، ستور، ستیر، سروی، سوتی، سورت، سیتو، سیرت، تستیر، تسویت، توسری، تروریست

  پاسخ
  1. 12.1

   امیرحسین اکبری

   آپدیت شد امیر عزیز
   تشکر فراوان

   پاسخ
 13. 13

  امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “فندق 1.235”

  331. رستن، سکنا، تانک، نارس، سکار، تنکر، انکر، کسرا، کنتس، ناسک، سکان، تنسک، کناس، کاتر، سکرت، سنار، کستر، کنار، ترناس، اسکنر، سانتر، تانکر، رستاک، سکانت، کنسرت، ترسان، ترکان، تناکر، سکران، رستان، کارتن، ارستن، ناترس، کاستن، ترسناک
  .
  .
  .
  396. همگر، همار، بهار، گربه، گرما، برهم، هارب، برگه، باهم، همبر، راهب، ماهر، مبرا، براه، مهرب، مربا، همار، اهرم، مهراب، گمراه، همگرا، بامهر، بهرام، گرمابه
  397. مکرر، مرور، اکرم، ماکر، کاور، فکور، کمرا، مفکر، فورا، کمرو، امور، مارک، کروم، مکار، کافر، کفور، روکار، مکررا، کافور، ماکروفر
  398. ماهک، کینه، زیان، نیزه، کمان، میکا، زمین، نیکا، نازک، ایزه، کاهی، کنیز، اینک، نماز، همزن، نیاز، مزین، هیزم، کامی، همیان، امنیه، کنایه، همیان، مهناز، انزیم، کیهان، نمایه، میزان، مهنیا، همینک، کمینه، زمانه، کمانه، میانه، زمینه، مکانیزه
  399. نگار، یکان، گاری، پیکر، پینگ، اکیپ، پنیر، ارگن، کران، رانی، گران، کیان، پریا، کنگر، یگان، پرنا، پارک، گیرا، یکرنگ، گرانی، گریان، پرنیا، پرینا، پاگیر، پیکان، پریان، پراکن، نگاری، اگرین، پیکار، کارنگ، پارگی، پنیرک، کیارنگ، پارکینگ
  400. رخنه، خرده، رسان، سهند، ساره، رنده، دانه، سرنخ، راسخ، سرند، ساده، راسن، ندار، خناس، سران، درنا، سرنا، نسخه، رهان، راند، نرده، سناخ، خانه، درسا، سخره، نارس، هندا، خنده، اندر، خرسند، خسران، سرانه، رانده، رسانه، خرناس، سردخانه

  (نکته ی تکمیلی: پیام هایی از دوستان مبنی بر تغییر برخی از پاسخ های مراحل نسخه ی جدید “فندق” داشتیم، که به زودی آخرین تغییرات تقدیم دوستان می شود. منتظر باشید.)

  پاسخ
  1. 13.1

   امیرحسین اکبری

   آپدیت شد جان، قربون مرامت

   پاسخ
 14. 14

  امیر

  تغییرات جدید پاسخ های بازی “فندق 1.235”

  تذکر: لطفاً اشتباهات تایپی و همچنین تغییرات مراحل نسخه ی اخیر را اِعمال کنید. (به عبارتی، پاسخ های زیر، کاملاً جایگزین پاسخ های نسخه های پیشین می شوند.)
  مراحلی که ذکر نشده اند، بِلاتغییر هستند.

  30. لک، کل، لاک، الک، کال، سال، کلاس
  46. تبر، بشر، رشت، شتر، ترش، شربت
  .
  .
  .
  326. وراز، شاکر، وازر، شکور، رکاز، کاوش، ورشک، وزرا، کوار، کرور، زرکش، شکوا، کاور، زوار، راوک، زاور، شرور، کوزر، رزرو، ارزش، کوشا، ارشک، رازک، کراش، اشکر، زرشک، شوکا، ورزا، زرکار، روکار، ورکار، شوکار، کشاورز، کارورز، ورزشکار
  327. دلیر، لیدر، سرند، لدنی، سردی، رسید، دریل، رسیدن، سلندر، سریدن، سیلندر
  328. ابری، امشب، مبرا، مربی، مشرب، اریب، بشار، شیار، بایر، مشیب، باری، مبشر، ابرش، امیب، مربا، امیر، بارش، بشری، اشیم، شمار، اشیب، مشیر، بامی، بیشرم، ربایش، مباشر، رامشی، شرابی، بیمار، بیشمار، ابریشم
  329. گلان، تلنگ، السن، لنگا، ساتن، تلان، تانس، گالن، التن، نسلا، سالن، النگ، ستان، انگل، ناگسل، گلستان
  330. وستی، ستور، تتری، ورسی، تریت، یورت، سروی، تروی، ترسو، تریو، سیتو، رویت، سوتی، تیتر، تستر، ستیر، سیرت، تیسر، سورت، تستیر، تسویت، توسری، تروریست

  پاسخ
  1. 14.1

   امیرحسین اکبری

   با تشکر و سپاس فراوان از امیر عزیز
   تمامی مراحل ذکر شده اصلاح شد
   فقط یه نکته اینکه مرحله 300 دو بار نوشته شده بود به تکرار، که من فقط یکبار ازش گذاشتم

   پاسخ
   1. 14.1.1

    امیر

    ممنون دادا. مرسی به دقتتون!
    فقط یه مطلب کوچیک دیگه: فکر می کنم صفحه ی پاسخ ها خیلی شلوغ شده و همون آخرین و جدیدترین آپدیت کفایت می کنه و نیازی به آپدیت های پیشین نباشه. ممنون.

    پاسخ
    1. 14.1.1.1
     1. 14.1.1.1.1

      امیر

      خواهش می کنم.
      ممنونم از شما.

 15. 15

  Mlika

  سلام،خسته نباشید،لطفاجواب مرحله ۴۸رودرست کنید
  رانت جزکلمات مخفی وجواب می شه تنها
  باتشکر

  پاسخ
  1. 15.1

   امیرحسین اکبری

   ممنون و تشکر از توجهتون، کلمه “تنها” به پاسخ مرحله 48 اضافه شد

   پاسخ
  2. 15.2

   امیر

   پاسخ های نسخه ی جدید دارای تغییرات کلی بوده و به زودی تقدیم شما و سایر دوستان می شه.
   برای مثال پاسخ های مراحل 16 و 25 و 26 و 50 و 52 و … هم تغییر پیدا کرده ن.

   به زودی!

   پاسخ
   1. 15.2.1

    امیرحسین اکبری

    منتظریم امیر عزیز، سپاس از این همه زحمت و تلاش گرانقدرت

    پاسخ
 16. 16

  امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “فندق 1.273”

  در نسخه ی جدید “فندق” در بعضی از مراحل تغییراتی دیده می شود.
  خوشبختانه این تغییرات بجا و رو به بهبود بازی بوده اند و طراح/ طراحان بازی به این نتیجه رسیده اند که برای شعور، وقت و سرگرمی مخاطب ارزش قائل شوند و تعدادی از پاسخ ها را حذف کنند. این موفقیت بزرگ را خدمت طراحان بازی تبریک می گوییم.
  این موارد عبارتند از:

  الف) پاسخ هایی که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی شدند! قبلاً نیز به این مورد اشاره شد.
  ب) پاسخ های بی مزه و دور از ذهن، که فقط طراحان بی مزه ی جدول های کلمات متقاطع کم می آوردند و در طراحی خود استفاده می کردند و به خورد ملت می دادند! در حالی که در این بازی هیچ نیازی به این کار نبود و این موارد قابل حذف بودند.
  ج) پاسخ های بی ادبانه!

  .
  .
  .
  395. میان، همین، امین، نیما، مانی، مهین، معین، معنی، عامه، عمان، میهن، معنا، هامی، مینا، عامی، اهنی، نیمه، مایع، مهیا، مهان، ماهی، مهنا، مایه، همان، مانع، هانی، منها، مهنیا، میانه، معانی، امنیه، نمایه، معاینه
  396. همگر، مهار، بهار، گربه، گرما، برهم، برگه، باهم، همبر، راهب، ماهر، مبرا، براه، مربا، اهرم، مهراب، گمراه، همگرا، بامهر، بهرام، گرمابه
  397. مکرر، مرور، اکرم، کاور، فکور، کمرا، مفکر، فورا، کمرو، امور، مارک، کروم، مکار، کافر، کفور، روکار، مکررا، کافور، ماکروفر
  398. ماهک، کینه، زیان، نیزه، کمان، میکا، زمین، نیکا، نازک، ایزه، کاهی، کنیز، اینک، نماز، همزن، نیاز، مزین، هیزم، کامی، امنیه، کنایه، همیان، مهناز، انزیم، کیهان، نمایه، میزان، مهنیا، همینک، زمانه، کمانه، میانه، زمینه، مکانیزه
  399. نگار، یکان، گاری، پیکر، پینگ، اکیپ، پنیر، ارگن، کران، رانی، گران، کیان، پریا، کنگر، یگان، پرنا، پارک، گیرا، یکرنگ، گرانی، گریان، پرنیا، پرینا، پاگیر، پیکان، پریان، نگاری، پیکار، پارگی، پنیرک، کیارنگ، پارکینگ
  400. رخنه، خرده، رسان، سهند، ساره، رنده، دانه، سرند، ساده، راسن، ندار، خناس، سران، درنا، سرنا، نسخه، رهان، راند، نرده، خانه، درسا، سخره، نارس، هندا، خنده، اندر، سرنخ، راسخ، خرسند، سرانه، رانده، رسانه، خرناس، سردخانه

  پاسخ
 17. 17

  امیر

  برای سهولت کار ادمین های محترم سایت، تمامی پاسخ های جدیدترین نسخه ی بازی “فندق” (فندق 1.273) را نیز قرار می دهیم:

  پاسخ های بازی “فندق 1.273”

  1. دو، دود
  2. سد، سبد
  3. شب، شیب
  4. اش، ماش، شام
  5. خل، لخت، تلخ
  6. شر، ری، ریش، شیر
  7. ته، تله، هتل
  8. کم، شک، کش، مشک، مکش، شکم
  9. قم، لم، لق، قلم
  10. فر، رس، سر، سفر
  .
  .
  .
  394. لاری، لابد، لیبی، دریل، لیدر، دلبر، دربی، ادیب، لیدا، یارب، ادبی، دیبا، یلدا، یارد، بیدل، ابدی، لایی، بدلی، یاری، دبیر، دایی، لابی، دریا، بیدلی، بردیا، بیدار، دریبل، بیریا، دلربا، ردیاب، دلبری، ردیابی، اردبیل، بیداری، دلربایی، بیلیارد
  395. میان، همین، امین، نیما، مانی، مهین، معین، معنی، عامه، عمان، میهن، معنا، هامی، مینا، عامی، اهنی، نیمه، مایع، مهیا، مهان، ماهی، مهنا، مایه، همان، مانع، هانی، منها، مهنیا، میانه، معانی، امنیه، نمایه، معاینه
  396. همگر، مهار، بهار، گربه، گرما، برهم، برگه، باهم، همبر، راهب، ماهر، مبرا، براه، مربا، اهرم، مهراب، گمراه، همگرا، بامهر، بهرام، گرمابه
  397. مکرر، مرور، اکرم، کاور، فکور، کمرا، مفکر، فورا، کمرو، امور، مارک، کروم، مکار، کافر، کفور، روکار، مکررا، کافور، ماکروفر
  398. ماهک، کینه، زیان، نیزه، کمان، میکا، زمین، نیکا، نازک، ایزه، کاهی، کنیز، اینک، نماز، همزن، نیاز، مزین، هیزم، کامی، امنیه، کنایه، همیان، مهناز، انزیم، کیهان، نمایه، میزان، مهنیا، همینک، زمانه، کمانه، میانه، زمینه، مکانیزه
  399. نگار، یکان، گاری، پیکر، پینگ، اکیپ، پنیر، ارگن، کران، رانی، گران، کیان، پریا، کنگر، یگان، پرنا، پارک، گیرا، یکرنگ، گرانی، گریان، پرنیا، پرینا، پاگیر، پیکان، پریان، نگاری، پیکار، پارگی، پنیرک، کیارنگ، پارکینگ
  400. رخنه، خرده، رسان، سهند، ساره، رنده، دانه، سرند، ساده، راسن، ندار، خناس، سران، درنا، سرنا، نسخه، رهان، راند، نرده، خانه، درسا، سخره، نارس، هندا، خنده، اندر، سرنخ، راسخ، خرسند، سرانه، رانده، رسانه، خرناس، سردخانه

  پاسخ
 18. 18

  امیر

  “امیر حسین” عزیز، لطفاً نوشته ی نارنجی رنگ “نکته ی تکمیلی: پیام هایی از دوستان …” رو حذف کن.
  ممنون.

  پاسخ
  1. 18.1

   امیرحسین اکبری

   ممنون ازت امیر عزیز
   فقط زحمت بکش یه نگا بنداز ببین درسته، چون اصلاحیه که فرستادی با فاصله زمانی کمی بازنویسی کامل رو فرستادی، شک کردم، با تشکر و سپاس فراوان ازت ?❤️

   پاسخ
   1. 18.1.1

    امیر

    درست درسته.
    شما به سرعت عمل حقیر شک داری؟ :}

    پاسخ
    1. 18.1.1.1

     امیرحسین اکبری

     نه این چ حرفیه ? بیشتر به خودم شک کردم که نفهمیدم اصلیه درسته یا نه ???

     پاسخ
   2. 18.1.2

    بهناز

    میشه جواب شماره 47 و بزارید آخه حرف ص توش هست که تو جوابای شما نیست من فقط یه خونشو موندم که پر کنم

    پاسخ
    1. 18.1.2.1

     امیرحسین اکبری

     به کمک امیر عزیز بازی آپدیت شد و خواسته شما قرار داده شد

     پاسخ
     1. 18.1.2.1.1

      بهناز

      سلام
      مرحله 144 بنگار درست نیست میشه بگید به جز این چی میتونم بزارم؟؟؟
      با سپاس

     2. 18.1.2.1.2

      بهناز

      جواب شماره 144 بناگر بود نه بنگار
      دوست عزیز اصلاحش کنید

     3. امیرحسین اکبری

      ممنون از دقت شما و کمک جناب امیر، اصلاح شد، سپاسگذارم

 19. 19

  امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “فندق 1.32”

  سلام.
  ساعاتی پیش نسخه ی جدید “فندق” هم آمد.
  ضمن تشکر از سازنده/ سازندگان این بازی خوب، نسخه ی اخیر نشان می دهد بازی رو به بهبود است. پاسخ های دور از ذهن و بعضاً بی معنی حذف شده اند و مراحل به طور کامل بازبینی گشته اند.

  تغییرات نسخه ی جدید آن قدر زیاد بوده اند که از مرحله ی 1 تا 400، کلیه ی پاسخ ها به طور کامل ارائه می شوند و این پاسخ ها، طبعاً جایگزین کامل نسخ قبلی خواهند شد:

  1. دو، دود
  2. سد، بد، سبد
  3. شب، شیب
  4. آش، ماش، شام
  5. خل، لخت، تلخ
  6. شر، ری، ریش، شیر
  7. لپ، پل، پلو، پول
  8. یخ، سی، خیس، سیخ

  385. دولا، بلوا، والد، طالب، باطل، دوبل، بلوط، داوطلب
  386. امان، نمره، هومن، آوار، منها، منور، هموار، روانه، ناهار، آرمان، آواره، ماورا، همانا، هامون، ماهور، ماهان، ناروا، ارامنه، راهنما، ناهموار
  387. سوتی، ترسو، ترور، روسری، توریست، تروریست
  388. نیمه، امریه، آرمین، رامین، ارمنی، مهران، مهیار، اهریمن
  389. نگاه، هاجر، نادر، درجه، جاده، گران، آرگن، جهان، آهنگ، گنده، گنجه، جاهد، نرده، گناه، درنگ، جهاد، هنجار، گردان، نگاره، جداره، گردنه، درگاه، آهنگر، رانده، هجران، نگهدار، جهادگر، جهانگرد
  390. آیدا، درسا، دایر، آدرس، یارا، رسید، سایر، ساری، یارد، آسیا، دارا، یاسر، سیار، اسیر، سردر، آریا، دیار، دریا، سارا، سردار، رادار، اسرار، ایراد، سرایدار
  391. کفور، فرنی، فریم، کیفر، فوری، کمین، نرمک، نیرو، کویر، منفی، نیکو، کریم، نوکر، منکر، مینو، منور، نیمرو، منفور، کیفور، میکرو، مرفین، میکروفن
  392. خیار، نگار، یگان، ناخن، رینگ، نینا، گران، آرگن، گاری، گیرا، نگین، خانگی، آخرین، نگران، رنگین، نیرنگ، نارنگی، ناخنگیر
  393. دانه، نهاد، دهنه، نانو، دهان، نهان، اندوه، دهانه، هندوانه
  394. لاری، لیبی، دریل، دلبر، دربی، ادبی، یلدا، ابدی، لایی، بدلی، یاری، دبیر، دایی، لابی، دریا، بردیا، بیدار، دریبل، دلربا، ردیاب، دلبری، ردیابی، اردبیل، بیلیارد
  395. میان، همین، امین، نیما، مهین، معین، معنی، عامه، عمان، میهن، معنا، مینا، نیمه، مایع، مهیا، ماهی، مایه، مانع، منها، معاینه
  396. همگر، مهار، بهار، گربه، گرما، برگه، راهب، ماهر، مبرا، مربا، اهرم، مهراب، گمراه، همگرا، بهرام، گرمابه
  397. مکرر، مرور، اکرم، کاور، فورا، امور، مارک، مکار، کافر، کفور، کافور، ماکروفر
  398. ماهک، کینه، زیان، نیزه، کمان، زمین، نازک، ایزه، کاهی، کنیز، اینک، نماز، همزن، نیاز، هیزم، کنایه، مهناز، آنزیم، کیهان، میزان، زمانه، کمانه، زمینه، مکانیزه
  399. نگار، یکان، گاری، پیکر، پینگ، اکیپ، پنیر، رینگ، کران، گران، کیان، پریا، یگان، پارک، گیرا، یکرنگ، پیکان، پارکینگ
  400. رخنه، خرده، رسان، رنده، دانه، ساده، سران، درنا، نسخه، نرده، خانه، سخره، نارس، خنده، سرنخ، راسخ، خرسند، سرانه، رانده، رسانه، خرناس، سردخانه

  پاسخ
  1. 19.1

   امیرحسین اکبری

   ممنون از امیر عزیز چند روزی درگیر بودم ببخشید، آپدیت بازیات مثل همیشه فوق العادست، اون بازی جدید هم که لطف کردی گذاشتی الان میزارم، ببخشید واسه تاخیر

   پاسخ
   1. 19.1.1

    امیر

    سلام “امیر حسین” عزیز. امیدوارم هرجا هستی، شاد و پاینده باشی.
    ما صبرمون زیاده، دادا. همین که هستی، دلگرمی ماست.

    پاسخ ها هم قابل شما رو نداشت. باعث افتخاره.

    پاسخ
    1. 19.1.1.1

     امیرحسین اکبری

     قربونت بشم، همچنین عزیز دل
     مایه سربلندی و افتخار مجموعه هستی جان ❤️?

     پاسخ
     1. 19.1.1.1.1

      امیر

      چاکریم.
      ضمناً داداش “امیر حسین”، این بازی قابلیت اینو داره که بالای صفحه ی اصلی سایت هم قرار بگیره، کنار “باقلوا” و “چالش” و “جدول مدرن” منظورمه.
      مخلصیم.

     2. امیرحسین اکبری

      انجام شد امیر جان، طراحیش هم برای کنار سایت ایشالله تا آخر شب انجام میشه، هر دستوری بود من نوکرتم هستم

     3. 19.1.1.1.2

      امیر

      آقایی دادا.
      باز هم می گم واقعاً فک می کنم اینجا سایت خودمه. این قدر که خوب و راحته و هر چی هم می گذره، ارادتمون بیشترم می شه.

 20. 20

  سید عباس

  سلام لطفا اگه میشه کلمات مخفی هم بزارید

  پاسخ
 21. 21

  احمد

  قسمت ۲۰۷ یک کلمه کم داره

  پاسخ
  1. 21.1

   امیر

   بسیار ممنون، دوست عزیز؛ بخاطر، دقت نظر شما.
   تصحیح شد:

   207. رشت، ترش، شتر، نشر، رانش، نگرش، ناشر، انتر، گرانش، نگارش، شناگر، انگشتر

   پاسخ
   1. 21.1.1

    امیرحسین اکبری

    ممنون ازت امیر جان، در خود مطلب نیز اصلاح شد

    پاسخ
    1. 21.1.1.1

     امیر

     من هم از شما ممنونم. کار بسیار بجایی انجام دادید.

     پاسخ
 22. 22

  امیر

  با تشکر از خانم “بهناز”، ویزیتور گرامی و بادقت سایت، مرحله ی ۱۴۴ به جای “بنگار” واژه ی “بناگر” جایگزین می شه.
  زحمت ویرایشش با “امیرحسین” عزیز.

  پاسخ
 23. 23

  امیر

  آپدیت ها و تغییرات پاسخ های بازی “فندق 1.56”

  (مراحلی که درج نشده اند، بدون تغییر هستند.)

  2. سد، سبد
  6. ریش، شیر
  15. محل، حمل، میل، لحیم، حلیم
  22. لگن، لنج، گنج، جنگل
  36. کرد، آرد، کدر، کارد، کادر، اردک
  39. آبی، باز، زیبا، آبزی، بازی
  42. گوش، گور، رخش، خوش، شوخ، خرگوش
  44. اسب، بار، سرب، سبز، برس، سراب، بازرس، سرباز
  49. آلو، وال، ویلا، وانیل، لیوان
  52. تبر، ترب، بیت، بیک، کتبی، برکت، کبیر، کبری، تبریک، کبریت
  57. دین، آدم، امید، دنیا، نماد، دامن، دینام، میدان
  69. کیا، یاس، کسل، لاک، سیل، یال، کلاس، سیکل، اسکی، کلیسا
  73. وان، نور، ران، ناو، رنو، روان، نوار
  106. شور، پیر، پیرو، پویش، یورش، پیشرو، پریوش، شیپور
  107. هوا، آهو، بها، بانو، انبه، انبوه
  108. پسر، توپ، سوپ، روس، پوست، پرتو، توپر، پوستر، پتروس، پرستو
  114. باز، ارز، آزار، بارز، ابزار، بازار
  116. تاس، سرخ، تخس، تراس، آخرت، ساخت، اختر، راست، خسارت، استخر
  117. وام، سرم، امور، رسوا، سمور، راسو، سرما، سماور
  127. رهن، نهر، راه، اره، پاره، پریا، پینه، پنیر، آینه، پناه، پایه، پیراهن
  128. شاد، آتش، شاهد، اشهد، دهات، شهدا، هشتاد، شهادت
  130. درس، دسر، آدرس، درسا، سردر، سردار
  132. ناو، شیوا، یواش، شنوا، ناشی، آویشن
  133. کشو، آلو، اشک، وال، لاک، کاوش، لواش، لواشک
  137. بنا، آرا، آبان، انبر، انبار، باران
  139. بیم، بام، همی، آیه، مهیب، مایه، ماهی، بیمه، مهیا، بامیه
  141. ابر، باد، آبی، دبیر، بیدار، ردیاب
  145. زین، لنج، لجن، لنز، جیب، لیز، زبل، زینب، نجیب، بنجل، زنبیل، زنجبیل
  157. لنت، ولت، نفت، فلوت، تلفن، تونل، تفلون
  163. بست، دست، دسر، سبد، سرب، سرد، درست، بدتر، بستر، دربست
  165. هند، دین، دنیا، دانه، آینه، هادی، دایه، ایده، ناهید، آینده
  189. پاک، کاپ، پتک، نکات، تکان، کتان، تانک، سکان، پاتک، ساکن، پستان، پستانک
  273. رنگ، تنگ، انگ، گاری، رینگ، تایر، انتر، گیرا، یگان، تینر، گیتار، گرانیت
  282. صفا، صاف، صفر، صرف، نصف، ناصر، صفرا، صراف، انصار، انصاف، اصراف، انصراف
  319. ساک، سدر، داس، درس، کدر، انس، کادر، آدرس، کران، راکد، کارد، اردک، کنار، سکان، کساد، اسکنر، اسکندر
  332. رهن، بار، بها، اره، نهم، امر، انبر، مهار، بهمن، بهنام، مهران، بهرام، مهربان، برنامه
  341. قبر، برق، ساق، بقا، برس، نقاب، قنات، سرقت، براق، سارق، باقر، سابق، سبقت، تقارن، قربان، رقابت، قبرستان
  343. کرد، بور، باک، کدو، کبد، باکو، ابرو، رکود، کادو، کبود، دکور، بودا، بارکد، دارکوب
  345. ریگ، گاز، گرز، گاری، گریز، گراز، زاری، رازی، بزرگ، ایربگ، آبگیر، بازیگر
  357. آهک، کنه، کهن، هند، آهن، شانه، دکان، اندک، دانه، دانش، کاهن، دنده، هندا، شهدا، اشکنه، آکنده، کشنده، دانشکده
  368. دام، نام، داغ، نما، دامن، نماد، نادم، دماغ، اغما، دانا، داغان، ادغام، اندام، دامغان
  369. پری، پیر، پره، پشه، نیش، شیره، شهین، شهره، پینه، نهره، نیره، نشریه، شهریه، هنرپیشه
  370. آجر، جوش، آرنج، جوشن، آشور، اجنه، هاجر، جهان، هنجار، جواهر، هنرجو، جوانه، شناور، ناجور، جوشان، نوشهر، هاشور، هجران، جانور، جشنواره
  372. کشو، وزش، ارز، اکو، ورزش، شیوا، وزیر، کویر، آرزو، زیور، زیرک، واریز، آرشیو، شیراز، زکریا، کیارش، کشاورز، کشاورزی
  373. سود، سنا، نوا، اود، سونا، سواد، سینا، نوید، سودا، سویا، یونس، اسید، سودان، ادیسون
  374. خار، شیر، آرش، رخش، خیار، اشیا، اخیر، شیار، آریا، خارش، خراش، ارشیا، آرایش، خشایار
  375. آغل، لغت، تیغ، غیب، اغلب، بلیت، غایب، بیتا، لغات، غالب، بیات، بالغ، لابی، تبلیغ، لغایت، تبلیغات
  376. کلم، میت، ملک، کول، ملت، ولت، کویت، تکلم، متکی، کمیت، وکیل، متلک، رتیل، کولر، کولی، تکمیل، تیمور، ریموت، متریک، متروک، ملکوت، میکرو، ملکیت، متولی، متوکل، کیلومتر
  378. ستم، رسم، رام، مست، امیر، رستم، راست، ایست، مسیر، سیما، ساری، سرما، تیمار، سمیرا، سرایت، میترا، ترسیم، ریاست، ماتریس، تیمسار
  379. پول، زبپ، پیل، لنز، نزول، گوزن، زیلو، لوزی، نیلو، گونی، پلنگ، زگیل، پونز، لزگی، نزولی، یوزپلنگ
  380. نیک، پاک، پیت، تیپ، یکان، اکیپ، تیپا، کیان، یکتا، کتان، تکان، پیکان، کاینات، کاپیتان
  381. نشت، تنش، نشات، آیین، نشان، آنتن، ناشی، آشتی، آتشین، نیایش، نشانی، ناتنی، انیشتین
  382. ابر، بره، آبی، رها، آمار، مربی، مربا، بیمه، آرام، رهیاب، ابهام، ایهام، امریه، ارابه، مهیار، اهرام، بامیه، آرایه، آبیار، ابراهیم
  383. اتو، ناو، تمنا، وانت، مینو، امین، مینا، ایمن، متان، متون، مونا، نیما، توان، مایو، متین، تومان، مانتو، تامین، امنیت، ویتنام
  384. بشر، باد، واشر، داور، باور، آشوب، دارو، درود، اردو، شراب، بارش، شبدر، بودا، ابرو، ارشد، دشوار، شوربا، داشبورد
  385. بال، طول، دولا، بلوا، والد، طالب، باطل، دوبل، بلوط، داوطلب
  386. ران، مهو، امان، نمره، هومن، آوار، منها، منور، هموار، روانه، ناهار، آرمان، آواره، ماورا، همانا، هامون، ماهور، ماهان، ناروا، ارامنه، راهنما، ناهموار
  387. تیر، توت، سوتی، ترسو، ترور، روسری، توریست، تروریست
  388. اره، مهر، آیه، نهی، نیمه، امریه، آرمین، رامین، ارمنی، مهران، مهیار، اهریمن
  389. گره، جگر، درج، جنگ، دنج، گرد، نگاه، هاجر، نادر، درجه، جاده، گران، آرگن، جهان، آهنگ، گنده، گنجه، جاهد، نرده، گناه، درنگ، جهاد، هنجار، گردان، نگاره، جداره، گردنه، درگاه، آهنگر، رانده، هجران، نگهدار، جهادگر، جهانگرد
  390. سدر، ادا، دیر، دیس، آیدا، درسا، دایر، آدرس، یارا، رسید، سایر، ساری، یارد، آسیا، دارا، یاسر، سیار، اسیر، سردر، آریا، دیار، دریا، سارا، سردار، رادار، اسرار، ایراد، سرایدار
  391. کفر، فکر، نمک، فوک، کفور، فرنی، فریم، کیفر، فوری، کمین، نرمک، نیرو، کویر، منفی، نیکو، کریم، نوکر، منکر، مینو، منور، نیمرو، منفور، کیفور، میکرو، مرفین، میکروفن
  392. ارگ، یار، خیار، نگار، یگان، ناخن، رینگ، نینا، گران، آرگن، گاری، گیرا، نگین، خانگی، آخرین، نگران، رنگین، نیرنگ، نارنگی، ناخنگیر
  393. دوا، دانه، نهاد، دهنه، نانو، دهان، نهان، اندوه، دهانه، هندوانه
  394. بدل، بید، لاری، لیبی، دریل، دلبر، دربی، ادبی، یلدا، ابدی، لایی، بدلی، یاری، دبیر، دایی، لابی، دریا، بردیا، بیدار، دریبل، دلربا، ردیاب، اردبیل، بیلیارد
  395. منع، میان، امین، نیما، مهین، معین، معنی، عامه، عمان، میهن، معنا، مینا، نیمه، مایع، مهیا، ماهی، مایه، مانع، منها، معاینه
  397. کمر، کفا، مکرر، مرور، اکرم، کاور، فورا، امور، مارک، مکار، کافر، کفور، کافور، ماکروفر
  398. مکه، کاه، ماهک، کینه، زیان، نیزه، کمان، زمین، نازک، ایزه، کاهی، کنیز، اینک، نماز، همزن، نیاز، هیزم، کنایه، مهناز، آنزیم، کیهان، میزان، زمانه، کمانه، زمینه، مکانیزه
  399. پری، نگار، یکان، گاری، پیکر، اکیپ، پنیر، رینگ، کران، گران، کیان، پریا، یگان، پارک، گیرا، یکرنگ، پیکان، پارکینگ
  400. سخن، سار، رخنه، خرده، رسان، رنده، دانه، ساده، سران، درنا، نسخه، نرده، خانه، سخره، نارس، خنده، سرنخ، راسخ، خرسند، سرانه، رانده، رسانه، خرناس، سردخانه
  401. رشت، تاب، ترد، ترب، شدت، برد، دشت، شرب، تراش، شربت، شتاب، ارتش، تابش، درشت، بشارت، رشادت، برداشت، ارتشبد
  402. نهر، ریز، زین، هنگ، زره، گیس، زنگ، گریس، سنگر، نسیه، سینه، سرنگ، گیره، زرنگ، گریه، گرسنه، سرهنگ، گزینه، سرنیزه، سنگریزه
  403. سوم، نوک، نسیم، موسی، مسکن، سینک، مسکو، سمنو، سومین، مسکونی
  404. هما، لکه، کله، هلاک، مالک، کمال، کلمه، ملکه، مکمل، مکالمه
  405. قاب، تاس، قسم، آقا، ماست، قسمت، سماق، قاسم، قامت، اقسام، اقامت، مسابقات
  406. هوا، رده، هار، هاد، دوره، روند، دورو، روده، روان، نارو، ارده، ورود، دوران، اروند، هارون، وارونه، هوانورد
  407. غار، راه، باغ، غرب، وهاب، غوره، غروب، غبار، روباه، آبغوره
  408. رضا، تار، عار، آرا، عرض، تعرض، اعضا، تعارض، اعتراض
  409. زور، سری، روز، وزن، زرین، سوزن، سینی، زیرین، رویین، زیرنویس
  410. بنا، نگر، زبر، انگ، انار، بانگ، بارز، زبان، برنز، انبار، ابراز، بازار، ابزار، باران، ارگان، ارزان، زابرا، بزرگان، گازانبر، بازرگان
  411. سحر، حبس، ابدا، آباد، سراب، ساحر، حساب، سرداب، حسابدار
  412. آخر، برگ، خنگ، نرخ، خبر، انبر، بخار، خراب، آبرنگ، رگبار، خبرگان، خبرنگار
  413. نمد، مدد، ماش، نان، شنا، دامن، دشمن، منشا، مداد، مانند، دشنام، دندان، دشمنان، دانشمند
  414. دسر، آوا، ساز، زرد، سرد، سزا، سارا، سوار، وارد، راسو، آرزو، سرود، آزاد، آواز، دروس، درازا، زودرس، وادار، سزاوار، داروساز
  415. ساک، سیم، وام، سکو، کما، کام، واکس، ماسک، اسکی، مسواک، مساوی، مایوس، سیامک، اسکیمو
  416. فنا، نجف، آجر، ناف، جان، نفس، نفر، سفر، فنر، فجر، افسر، نجار، فارس، اسفنج، نارنج، فنجان، فسنجان، رفسنجان
  417. آتش، اشک، کار، تشک، شکر، پرش، راکت، تشکر، کاشت، ترشک، کارت، ترکش، شکار، پارت، پشتک، پاتک، شرکت، کشتار، شراکت، شاپرک، پارکت، پشتکار
  418. جاه، تاج، وجه، وات، جهت، تاجر، رواج، اجرت، وراج، جوهر، جرات، اجرا، جهات، توجه، جارو، هجرت، آواره، اهورا، اجاره، جواهرات
  419. فدا، فرد، وفا، دره، گدا، آهو، گود، گاف، گوهر، گواه، گردو، رفاه، گروه، فرود، فردا، گوارد، دورگه، فواره، فرهاد، فردوگاه
  420. سنا، کنس، ساس، سانس، اسکن، آسان، اساس، سکانس، ساسان، اسکان، اسانس، اسکناس
  421. بها، ماه، بام، مسح، حبه، سهام، مهسا، ماسه، حسام، مباح، حماسه، محاسبه
  422. خرس، یار، سیخ، خیس، خیک، آخرت، کرسی، سیرک، ریسک، ریخت، سایت، سرخک، کرخت، تاکسی، تاریک، اسکیت، استیک، استخر، خسارت، تسخیر، خاکستر، خاکستری
  423. رهن، قیر، ننه، قهر، یقه، قطر، قرن، نطق، نقطه، نقره، طریق، قطره، طنین، قرینه، قرنیه، قرنطینه
  424. خشن، نما، شاخ، خشم، شخم، خام، بخش، خاش، شهاب، انبه، هاشم، ماشه، شبنم، شاخه، نخبه، خشاب، خانم، مشابه، هخامنش، بخشنامه
  425. باک، مار، مات، کرم، تبر، ترم، اکبر، برکت، مرکب، کتاب، مکتب، تمبر، مرتب، مکاتب، مراتب، مرتکب، متکبر، مبتکر، مبارک، مرکبات
  426. فال، فوت، فیل، لاف، لیف، آلو، تلف، ویلا، وفات، یوسف، تاسف، سوال، سفال، فلوت، فتوا، تاول، فسیل، استیل، ولایت، وسایل، توالی، تلافی، تساوی، تالیف، فوتسال، فستیوال
  427. وان، سکه، تنه، سنت، کهن، تونس، تانک، ستون، کاوه، کاهو، کاسه، نکته، کوسه، سکته، کوتاه، ستوان، واکسن، کوهان، سوهان، سکونت، کاسته، کوهستان
  428. شور، گوش، شرف، فرش، شوهر، شوفر، رشوه، شورا، فروش، فشار، هاشور، گوارش، شاهرگ، فروشگاه
  429. کاخ، کره، هنر، خنک، نکره، رخنه، خانه، کنار، اراک، انکار، ارکان، کرانه، کارخانه
  430. نور، ترس، اوت، راس، نوار، انتر، تراس، رسوا، تنور، وسترن، سنتور، سروان، روستا، رستوران
  431. آنی، ناو، قوا، قوی، سینا، سویا، سونا، یونس، سیاق، آسیا، ساقی، قیاس، قناس، ایوان، ناقوس، اقیانوس
  432. لاک، کال، الک، لال، کالا، الکل، کزاز، زلال، زالزالک
  433. نقد، قند، قوه، قصه، قوچ، نقص، صدقه، نوچه، صندوق، صندوقچه
  434. رهن، دین، دور، دیو، نود، نوه، رژه، نیرو، نوید، نرده، درون، نروژ، ویژه، هیدروژن
  435. سرم، سیب، سرب، برس، مسیر، مسری، مرسی، مربی، بررسی، سرمربی
  436. خرد، رود، هدر، خرده، روده، چرخه، دوره، خوره، خورده، دوچرخه
  437. گام، گرم، مرگ، ناب، نمک، کمر، منگ، بانگ، بانک، رمان، مربا، مکان، نگار، گمان، منبر، کربن، گرمکن، بانمک، کمرنگ، آبگرمکن
  438. جور، روس، سرخ، هرج، سهو، سرو، خرج، خسرو، خروس، سوره، جوخه، خروج، جسور، سرجوخه
  439. دار، شیر، ریا، رشد، دیش، یورش، یاور، رویش، رویا، یارو، یواش، رشید، راوی، شیدا، شیاد، رادیو، دشوار، دیوار، درویش، داریوش
  440. ارگ، روا، رنو، چنگ، انار، واگن، چنار، آچار، گوار، ناچار، چوگان، گوارا، ناگوار، گاوچران
  441. ماه، مهو، عمه، عمو، هضم، ضمه، واضع، عوام، موضع، معاوضه
  442. هار، هدف، اردو، فردا، فرار، راهرو، فروهر، فراورده
  443. شاه، آهن، شته، هشت، ترش، نشت، نشر، تره، تنها، تشنه، رشته، ناشر، رسته، رانش، شانس، هراس، سرشت، شهرت، شناسه، ترانه، نشسته، ستاره، تهران، راسته، تراشه، نشاسته، سرشانه، شهرستان
  444. زری، میل، ریل، میز، لیز، آرم، رازی، زاری، ریال، امیر، آزار، املا، لیزر، لازم، مزایا، الزام، میرزا، مالزی، ایلام، الزامی، مازیار، آلزایمر
  445. فکر، کسر، کفش، شفا، کفا، کشف، شکم، شمس، سرکش، کفار، شمار، شاکر، شکاف، کاشف، کرفس، اشرف، مسافر، سفارش، مراکش، مسافرکش
  446. اتو، کند، کود، تند، ونک، کدو، تانک، دکان، اندک، کتان، کودن، کندو، کودتا، تکواندو
  447. شام، چای، میت، چشم، شیما، آیات، اشیا، آشتی، ایام، مشتی، تماشا، تماشاچی
  448. لیر، شال، آریا، ارزش، شیار، ریزش، لرزش، شیلا، ارشیا، شیراز، آرایش، آلایش، شالیزار
  449. تور، دمر، نرم، مدت، ورم، نثر، مورد، مترو، تورم، مروت، ثروت، ندرت، موثر، تمدن، مونث، مدرن، تندرو، ثروتمند
  450. پهن، خان، چاپ، چاه، خانه، پناه، پاچه، چانه، چاخان، چاپخانه
  451. ابر، درس، سدر، بدن، سند، دارت، نبات، نسبت، بندر، نادر، نبرد، تناسب، دربست، آبستن، سربند، دربان، داربست، دبستان، انبردست
  452. وات، کور، ترک، توت، کاور، کاتر، ترور، تکاور، کروات، تکرار، تورات، تراکتور
  453. نیم، مسن، یمن، مین، مایو، ایمن، نیما، سیما، مونس، یاسمن، سینما، سیمان، ناموس، سونامی
  454. شکر، سران، سارا، نارس، ساکن، شانس، شناس، اشکان، آشکار، کاشان، کارشناس
  455. فضا، دفن، فرض، نوار، اردن، دوران، اروند، فروند، فوران، فضانورد
  456. ریگ، گیر، امر، مری، گیرا، گرما، کریم، ریکا، گریم، گمرک، گرامی، کیمیا، یاکریم، کیمیاگر
  457. صدا، خدا، هند، خاص، رصد، نهاد، دهان، خنده، ناصر، صادر، صخره، رصدخانه
  458. رنگ، مهر، گرز، ناز، گاز، مزه، گره، نگاه، نامه، آهنگ، گناه، نمره، گراز، زمان، مزار، هزار، زرنگ، همگن، هرمز، مرزه، هرگز، آهنگر، مهران، مناره، هنگام، راهزن، همگان، همرنگ، مهرگان، هرمزگان
  459. پاس، پست، تاس، پتک، پکن، ساکت، ساتن، کاست، پاکت، استان، پستان، استکان، پستانک، پاکستان
  460. پره، هوش، پشه، گور، گرو، شوره، گوهر، پوشه، گوشه، پژوهش، پروژه، پژوهشگر
  461. بنا، ادب، بند، ابد، آبی، بید، نبی، بیخ، دنیا، نایب، ناخن، بیان، بینا، باند، خندان، بنیان، بنیاد، یخبندان
  462. لنگ، گرد، لگد، شنل، دلار، رانش، درنگ، دانش، نگرش، گردن، گالن، ارشد، لنگر، انگل، گشاد، لادن، گردش، شگرد، نگارش، گردان، نارگل، گرانش، شناگر، شاگرد، گلدان، شالگردن
  463. پلک، پیس، سال، کپی، پیل، کپل، پیک، تپل، یکتا، کلیپ، ایست، کلاس، لیست، سیکل، پیست، پلاک، پلیس، پلاکت، کلیسا، کسالت، اسکلت، لاستیک، پاستیل، پلاستیک
  464. مور، نهم، نام، هومن، مهیا، امین، میهن، مایه، میوه، ماهی، مانور، هموار، نیمرو، ویران، روانی، میانه، اهریمن، همایون، ارومیه، ورامین، هارمونی، موریانه
  465. پشت، کشو، توپ، کشت، شیک، شوک، پیت، شوت، پوک، پتو، سکوت، کویت، پشتک، سوتی، پوست، تیوپ، شکست، کشتی، پوشک، پشتی، پیوست، پیشکسوت
  466. برد، دیر، آرد، چرب، دیار، دریا، دربی، دبیر، چادر، آداب، دچار، چربی، ردیاب، ایراد، آبادی، اداری، آبیار، آبدار، دارابی، آبدارچی
  467. ترس، اسب، تاس، ربع، ربات، بستر، رعنا، ساعت، راست، عباس، سرعت، عبرت، تابع، عابر، عبارت، عربستان
  468. اخم، میش، نیش، یشم، شیخ، میخ، شانه، ناشی، خامه، منشی، آینه، خیمه، خیام، شاهین، نمایش، ماشین، همایش، هخامنشی
  469. وات، رنو، تار، اتو، ران، ترور، تنور، وانت، توان، نروژ، ژانر، ژنراتور
  470. ران، رضا، قرن، آقا، قضا، نقض، قرض، انار، قران، ناقض، انقضا، انقراض
  471. لبو، نقل، قلم، قلب، مبل، قبل، لقب، قوم، قول، بوم، بوق، ملقب، قبول، منقل، منقلب، بوقلمون
  472. دوا، خون، دانه، دانا، نخود، نواده، ناخدا، آخوند، خواهان، خانواده
  473. سنگ، پرس، گاو، ناس، پسر، سپر، راسو، پارو، سنگر، پروا، پارس، نوپا، نرگس، انگور، پوران، پاسور، گارسون، سنگاپور
  474. جام، دما، جنب، دنج، آدم، جنم، باج، نماد، جامد، نادم، دامن، ناجا، جناب، مبدا، آبان، مبنا، مجاب، اندام، انجام، بادام، انجماد، بادمجان
  475. دره، زره، درز، دبه، دیگ، یزد، زهر، زیره، زرده، گیره، گریز، گرده، گریه، گربه، بزرگ، برگه، برده، بدهی، گزیده، برگزیده
  476. نیک، مکش، کمد، منش، مشک، یدک، کیان، کمان، شیما، مینا، مکان، منشی، منشا، مادی، دکان، دشمن، نیما، کاشی، یکان، شاکی، امید، کمند، مدنی، کمین، مشکی، آدمک، ماشین، دشنام، میدان، نمایش، دینام، مشکین، آدمکش، اندیمشک
  477. بور، خبر، بره، خوب، خزه، خزر، خوره، روزه، خبره، بروز، برزخ، روزبه، بهروز، خربوزه
  478. مار، دوم، دیو، امور، مواد، مرور، درام، مراد، مدیر، مدار، دوام، مادر، دیوار، موارد، مدرار، مروارید
  479. کله، کاه، آهک، هلو، خال، دکه، اول، دکل، خوک، دله، کول، دخل، هلاک، کلاه، دولا، کادو، داخل، خاله، کوله، آلوده، دلخواه، کلاهخود
  480. ترد، فنس، سفت، دست، هفت، نفت، دفتر، نرده، درست، دسته، رنده، سفره، رسته، تنفس، سفته، تنفر، سرفه، نفرت، فتنه، فهرست، ترفند، فرستنده
  481. زهر، هنر، ناز، زین، زرین، نیزه، نیاز، زیان، زهرا، ناهار، یاران، ایران، آرایه، نیزار، رایزن، یارانه، رایانه، رازیانه
  482. یاد، آتش، آتی، شاد، داد، شیدا، آیات، اشیا، شیاد، آشتی، شدید، تشدید، داداش، یادداشت
  483. پهن، نان، ننه، پند، دهه، دهان، نهان، دهنه، پناه، دهانه، پنهان، پناهنده
  484. پیل، چدن، چین، بدل، دلبر، دلیر، دریل، برند، چرند، بلند، چنبر، چریدن، دریبل، بلدرچین
  485. وان، اتو، وات، اوت، توان، وانت، ژتون، توانا، تاوان، آوانتاژ
  486. شوخ، خوش، نوش، پخش، شیوا، اخوی، خویش، شوخی، شنوا، پویا، ناخوش، آویشن، پیشوا، پیانو، خویشان، پیشخوان
  487. دیه، امن، ایده، دایه، ماده، مهدی، آینده، مانده، آدینه، ناهید، دهمین، دامنه، همدان، مدینه، نهمین، همانند، نمادین، نماینده
  488. چاه، ابر، بها، وبا، چوب، بچه، بهار، ابرو، چهار، چاره، روباه، چهارچوب
  489. خبر، بور، آخر، خوب، خار، بخار، خراب، آوار، خاور، خواب، اواخر، اخبار، رباخوار، خواربار
  490. پند، شاه، پشه، شهد، شانه، هادی، شهدا، شاهد، پینه، شهید، پایه، پیدا، پیاده، پاشنه، اندیشه، شهیدان، پاینده، پیشنهاد
  491. بیت، خیت، بخت، آخرت، بیات، خیار، یاری، اخیر، تایر، اختر، باخت، تاریخ، تاخیر، خیرات، باتری، تخریب، بخاری، تبخیر، بختیار، بختیاری
  492. پنج، نبش، جشن، جهش، شنبه، پنجه، جنبه، جنبش، پنبه، پنجشنبه
  493. ساز، سخت، تخس، نوا، سخن، ساخت، سوزن، تونس، سونا، سوخت، نواز، خزان، نخست، زانو، خازن، ستوان، خواست، سخاوت، سوزان، نوساز، توازن، تناسخ، خاتون، خوزستان
  494. کبد، نوک، لنت، بلد، بتون، نکبت، نوبت، توکل، تنبل، تونل، نبوت، کبود، تنبک، دوبل، لکنت، بلوک، تولد، دولت، بلوند، کدوتنبل
  495. مشت، شخص، ختم، اتم، تخم، خشت، شصت، خاتم، مشخص، شاخص، صامت، مختص، متشخص، مشخصات
  496. کار، روی، اکو، اراک، نیرو، نیکو، نوکر، روان، کویر، کیوان، کانوا، کارون، کاروان، اوکراین
  497. ملی، دام، مدل، یلدا، پیام، مایل، مدال، پلید، دیلم، لامپ، پدال، دیپلم، پیامد، میلاد، پایمال، المپیاد
  498. پیر، پری، وزش، پرز، زیپ، وزیر، ورزش، پیرو، پویش، پریز، روزی، پوزش، پیروز، شیپور، پریوش، پیشرو، پرویز، زیرپوش
  499. گیس، لگن، لیس، نسل، لیگ، گسل، یگان، سالن، گیلان، گیلاس، سیگنال، انگلیس
  500. شور، رشت، شتر، شهر، کته، تکه، سرکش، ترکش، کشور، رشوه، شهرک، کوره، شوکه، روکش، سروش، شکوه، سرکه، کسره، شهوت، ورشکسته
  501. توپ، پرت، پاپ، پوست، تراس، رسوا، راسو، توپر، پرتو، پوستر، پرستو، پاسور، اسپرت، پتروس، سوپاپ، پاسپورت
  502. یار، تیر، رنگ، تنگ، نیت، ریگ، گیر، رینگ، ناگت، اتان، گیرا، گاری، تینر، ارگان، گیتار، گریان، آتاری، رایگان، گرانیت، گارانتی
  503. شیر، ریش، رخش، شورا، راوی، واشر، یورش، خروش، خراش، شرور، خارش، شرخر، آرشیو، اخروی، شیرخوار، خیارشور
  504. ملس، ملک، کلم، یال، مکه، سیاه، سلام، سایه، ملاک، ماهک، مالک، سالم، کمیل، سهیم، ماسک، کلام، ماسه، کامل، ماله، کیسه، الهی، هاکی، لایه، کلیه، میله، هیکل، کلیسا، سیامک، اسکله، لامسه، سیاهک، کلسیم، مساله، همکلاسی
  505. شیک، رای، پرش، آرش، شکار، اکیپ، پارک، شریک، کیارش، شاپرک، پیرایش، پیراشکی
  506. دین، گوی، گردو، گردن، درون، نوید، ندرت، تنور، گونی، توری، تندرو، تدوین، دورنگ، تدوینگر
  507. آلو، وبا، چوب، باک، چاک، کچل، کوچ، بلوچ، باکو، بابک، کوبا، کباب، بابل، کابل، چابک، چلوکباب
  508. گوش، شکر، اشک، گور، شوش، کشش، کاور، شوکر، کاوش، شورش، کوشش، گوارش، کاوشگر، کشورگشا
  509. سرخ، ترس، خرس، نرخ، آسان، سرنخ، خسارت، خرناس، استخر، خراسان، ساختار، ستارخان
  510. تمر، متر، منت، متن، متکا، متان، ماکت، کتری، ریتم، تمنا، امنیت، آرمین، تیمار، ارمنی، تریاک، کرمان، کرامت، تراکم، کارتن، رامین، تانکر، تامین، نمرات، نیمکت، آنتیک، ماتیک، تمرین، منکرات، تیرکمان، رمانتیک

  پاسخ
 24. 24

  امیر

  پاسخ های بازی “فندق 1.56”

  1. دو، دود
  2. سد، سبد
  3. شب، شیب
  4. آش، ماش، شام
  5. خل، لخت، تلخ
  6. ریش، شیر
  7. لپ، پل، پلو، پول
  8. یخ، سی، خیس، سیخ
  9. رز، مرز، رزم، رمز
  10. شک، یک، کش، شیک، کیش
  11. نقد، دفن، قند، فندق
  12. باک، بابک، کباب
  13. برگ، گره، بره، برگه، گربه
  14. حفظ، حفاظ، حافظ
  15. محل، حمل، میل، لحیم، حلیم
  16. کاه، هوا، آهک، کوه، آهو، کاوه، کاهو
  17. خرد، رخت، ترد، دختر، درخت
  18. بد، آب، ابد، ادب، باد
  19. کشو، شکر، کور، شور، روکش، کشور
  20. سفر، افسر، فارس
  21. فرش، شرف، شوفر، فروش
  22. لگن، لنج، گنج، جنگل
  23. آجر، رنج، جان، آرنج، نجار
  24. اتم، مات، تاس، امت، تماس، ماست
  25. ابر، خبر، خراب، بخار
  26. تیر، ترک، تیرک، کتری
  27. بقا، قلب، قالب، قلاب
  28. شفا، اشک، کشف، کاشف، شکاف، کفاش
  29. خرس، سرخ، خسرو، خروس
  30. اسم، قسم، ساق، قاسم، سماق
  31. ماه، مهسا، سهام، ماسه
  32. پا، پر، پاس، سپر، پسر، پارس
  33. شهر، هوش، رشوه، شوهر
  34. سال، مال، ملس، سالم، سلام
  35. شرق، رقم، مشق، قمر، شرم، مقر، قشم، مشرق
  36. کرد، آرد، کدر، کارد، کادر، اردک
  37. سری، کسر، سیر، کرسی، ریسک، سیرک
  38. هند، آهن، هندا، دهان، دانه
  39. آبی، باز، زیبا، آبزی، بازی
  40. تور، متر، ترم، تمر، تورم، مترو
  41. ساز، راز، گرز، گاز، ارز، گراز، زاگرس
  42. گوش، گور، رخش، خوش، شوخ، خرگوش
  43. نیم، مین، موم، یمن، مینو، میمون
  44. اسب، بار، سرب، سبز، برس، سراب، بازرس، سرباز
  45. شال، شغل، الاغ، شاغل، شغال، آشغال
  46. برش، بشر، رشت، شتر، ترش، شربت
  47. روی، صوت، توری، تصور، صورت، وصیت، تصویر، صورتی
  48. اره، هنر، رهن، نهر، تنها، انتر، ترانه، تهران
  49. آلو، وال، ویلا، وانیل، لیوان
  50. تار، آفت، فکر، کتف، کارت، راکت، کفتر، کفتار
  51. وال، گلو، گاو، واگن، انگل، گالن، النگو
  52. تبر، ترب، بیت، بیک، کتبی، برکت، کبیر، کبری، تبریک، کبریت
  53. بها، همت، مته، تباه، مهتاب
  54. مار، منع، آرم، نما، رمان، مانع، عمان، عمران
  55. فاز، زهر، زره، رفاه، هزار، زهرا، زرافه
  56. رنگ، نرخ، چرخ، چنگ، خنگ، خرچنگ
  57. دین، آدم، امید، دنیا، نماد، دامن، دینام، میدان
  58. نرم، چمن، ماچ، چرم، چنار، چمران
  59. پاک، پلک، کپل، پلاک، پلان، پلکان
  60. پتو، توپ، نیت، تیپ، تیوپ، پوتین
  61. موش، پشم، شوم، شامپو
  62. میخ، خرم، خمیر، مریخ
  63. قرن، یار، قیر، قران، یرقان، قناری
  64. عدس، عید، سعی، عدسی، سعید، سعدی
  65. ننگ، منگ، هنگ، نهنگ، منگنه
  66. کال، کلان، کالا، الان، کانال
  67. منت، متن، نما، متان، ضامن، ضمانت
  68. شاه، وبا، شهاب، وهاب، آشوب، باهوش
  69. کیا، یاس، کسل، لاک، سیل، یال، کلاس، سیکل، اسکی، کلیسا
  70. کما، ملک، کلم، کلام، کمال، کامل، مالک، املاک
  71. یون، وجه، جین، جیوه، هویج، یونجه
  72. زین، تیز، زینت، زیتون
  73. وان، نور، ران، ناو، رنو، روان، نوار
  74. سکو، بوس، سبک، اکو، اسب، کاسب، واکس، بوکس، کوبا، کابوس
  75. موش، ورم، ماش، مار، شوم، امر، شمار، شورا، مشاور
  76. سرو، سیروس، سرویس
  77. پنج، پره، پهن، پنجه، پنجره
  78. کشت، شدت، دشت، تشک، شکست، دستکش
  79. لبو، روال، باور، بلور، ابرو، بلوار
  80. بنا، جنب، نجس، باج، جنس، جناب، جانب، سنجاب
  81. رشد، کره، دکه، کدر، کرد، دره، شهرک، درشکه
  82. کاف، لاف، کسف، فلک، فال، الف، سفال، فلاسک
  83. نام، امن، طاق، منطق، نقاط، مناطق
  84. سنا، مسن، مینا، نسیم، ایمن، یاسمن، سینما، سیمان
  85. آرا، روا، آور، آوا، پاور، پارو، آوار، اروپا
  86. زیر، زری، زجر، جیر، ریز، زرین، زنجیر
  87. اتو، سنت، اوت، وات، توان، وانت، سونا، ساتن، ستوان
  88. مسح، حتما، حاتم، حسام، مساحت، تمساح
  89. قبر، قبه، برق، عرق، قهر، رعب، عرب، ربع، بره، عقرب، قرعه، عقربه
  90. بید، یاد، ادا، آیدا، آداب، آبادی
  91. بدن، بند، درب، برد، نبرد، برند، بندر
  92. دهم، مزه، مزد، زاده، ماده، مهاد، مزدا، همزاد
  93. چاپ، پوچ، پنچ، چوپان
  94. پرش، شرور، پرشور، پرورش
  95. ننگ، ریگ، نگین، رینگ، رنگین، نیرنگ
  96. کار، کمر، نمک، کنار، کمان، مکار، کران، مارک، رمان، کرمان
  97. شنا، نیش، ناشی، شهین، شانه، شاهین
  98. حیا، نوح، حوا، حنا، حاوی، نواحی، حیوان
  99. سوت، تنور، نترس، تونس، ستون، وسترن، سنتور
  100. تار، زور، راز، روز، وزرا، تراز، آرزو، وزارت، ترازو
  101. نوه، نود، هود، دوده، دنده، دونده
  102. بور، تور، بوت، کتب، بکر، تکبر، برکت، کبوتر
  103. چای، خلا، خال، خالی، خیال، یخچال
  104. پست، پیت، پیچ، چیپس، پستچی
  105. سوا، اوج، جویا، سویا، یاسوج
  106. شور، پیر، پیرو، پویش، یورش، پیشرو، پریوش، شیپور
  107. هوا، آهو، بها، بانو، انبه، انبوه
  108. پسر، توپ، سوپ، روس، پوست، پرتو، توپر، پوستر، پتروس، پرستو
  109. هشت، هفت، شته، رشته، شهرت، فرشته
  110. ابر، تبار، ابرو، باور، ربات، باروت
  111. لپ، هلو، لپه، هول، پله، پهلو
  112. ضر، مضر، میر، ضمیر، مریض
  113. مهر، جام، مجار، اهرم، ماهر، مجرا، جامه، مهاجر
  114. باز، ارز، آزار، بارز، ابزار، بازار
  115. بار، آرد، دار، رام، مراد، مربا، مدار، درام، مادر، مبدا، رامبد، مرداب
  116. تاس، سرخ، تخس، تراس، آخرت، ساخت، اختر، راست، خسارت، استخر
  117. وام، سرم، امور، رسوا، سمور، راسو، سرما، سماور
  118. ترش، شتر، تبر، برش، رشت، شهر، ترب، شرب، بشر، شربت، رتبه، بهشت، برشته
  119. کهن، جشن، جهش، کنجه، شکنجه
  120. چاه، قاچ، چاق، طاق، طاقچه
  121. لیف، لاف، الف، فال، مایل، فیلم، فایل، فامیل
  122. فنس، فنا، ناف، سونا، افسون، فانوس
  123. سنگ، هنر، سنگر، نرگس، سرنگ، گرسنه، سرهنگ
  124. ترس، راست، رسته، ستاره
  125. ریا، یار، انار، آریا، یاران، ایران
  126. دور، رود، ورود، دورو، خودرو
  127. رهن، نهر، راه، اره، پاره، پریا، پینه، پنیر، آینه، پناه، پایه، پیراهن
  128. شاد، آتش، شاهد، اشهد، دهات، شهدا، هشتاد، شهادت
  129. میل، پیل، مدل، پلید، دیپلم
  130. درس، دسر، آدرس، درسا، سردر، سردار
  131. کیش، شیب، کاشی، شاکی، آبکش، شکیبا
  132. ناو، شیوا، یواش، شنوا، ناشی، آویشن
  133. کشو، آلو، اشک، وال، لاک، کاوش، لواش، لواشک
  134. خار، کاخ، خاک، آخر، خوک، کاور، خاور، خوراک
  135. سیب، آسیب، سیبا، آسیا، آسیاب
  136. سیر، سریع، وسیع، عروس، عروسی
  137. بنا، آرا، آبان، انبر، انبار، باران
  138. دما، دام، داد، مداد، امداد، داماد
  139. بیم، بام، همی، آیه، مهیب، مایه، ماهی، بیمه، مهیا، بامیه
  140. دیر، دوا، اود، دیو، یاور، دریا، رویا، داور، دارو، راوی، اردو، دیوار، رادیو
  141. ابر، باد، آبی، دبیر، بیدار، ردیاب
  142. قله، اهل، قلم، قمه، قلمه، لقمه، ماله، ملاقه، مقاله
  143. سیل، بیل، سبیل، لباس، سیبل، لابی، سیلاب، ابلیس
  144. بنر، انگ، ارگ، گران، نگار، بانگ، بناگر، آبرنگ
  145. زین، لنج، لجن، لنز، جیب، لیز، زبل، زینب، نجیب، بنجل، زنبیل، زنجبیل
  146. فاق، یقه، قیف، فقیه، قیافه، قافیه
  147. اکو، پوک، تاپو، پاکت، تکاپو، کاپوت
  148. گیس، سگا، گاری، ساری، اسیر، گیرا، گریس، سیگار
  149. گاو، لگد، گدا، گلو، گود، گول، الگو، دولا، والد، گودال
  150. فیل، لیف، فله، فیله، خلیفه
  151. آهو، گره، هورا، گروه، هوار، گوهر، گواه، گهواره
  152. تمر، متر، تورم، مترو، تومور، موتور
  153. وات، اوت، کاتر، کروات، تکاور
  154. بتون، نبات، نوبت، تناوب، باتون، بوتان
  155. لات، کلت، تلف، کتف، آفت، کلفت، فلاکت، کفالت
  156. شوک، کوشا، کاوش، پوشک، پوشاک
  157. لنت، ولت، نفت، فلوت، تلفن، تونل، تفلون
  158. رعنا، عارف، زارع، فراز، نزاع، فرزان، فرناز، زعفران
  159. ختم، خام، تخم، اخم، خمر، خرما، تارخ، خمار، خاتم، مختار
  160. شنا، ننه، نان، آهن، نشان، شانه، نهان، نشانه
  161. عمر، رفع، عفو، مور، عمو، عرف، معرف، معروف
  162. ریش، آتش، شیر، آرش، آتی، تراش، شیار، ارتش، ترشی، آشتی، تایر، اتریش
  163. بست، دست، دسر، سبد، سرب، سرد، درست، بدتر، بستر، دربست
  164. آرنج، کران، نجار، نارنج، نارنجک
  165. هند، دین، دنیا، دانه، آینه، هادی، دایه، ایده، ناهید، آینده
  166. بقا، جنب، قاب، ناب، آقا، ناجا، نقاب، جانب، اجاق، باجناق
  167. هار، ریه، هراس، سیاه، سایه، سایر، سیاره
  168. کما، کام، واکس، مسکو، ماسک، مسواک
  169. میت، تیم، سیم، تقی، مقیم، قسمت، قیمت، تیمم، تقسیم، مستقیم
  170. امت، عمل، علم، ملت، علت، عام، تامل، عالم، املت، عامل، تعامل، علامت
  171. رنگ، نگر، فنر، نفر، فنگ، رینگ، فرنی، فرنگی
  172. مژه، رژه، پدر، مژده، درهم، پرده، هردم، پژمرده
  173. قوت، اتو، قوا، وقت، تپق، تقوا، قاپو، پاتوق
  174. درک، کدو، خدا، کود، وارد، راکد، کادو، رکود، آخور، دکور، خوراک، خودکار
  175. سوت، تپه، توپ، هوس، سوپ، پوست، پسته، پوسته
  176. جدا، جسد، داس، سند، جنم، مسن، دنج، سمج، نماد، سمند، دامن، جامد، سجاد، سنجد، مساجد، دماسنج
  177. دیس، هیس، دیه، تهی، تست، دسته، تهیدست
  178. آرش، ارگ، شاکر، اراک، شکار، شرکا، آشکار، کارگشا
  179. تاس، سنت، نیت، سینا، سایت، ساتن، تنیس، ایست، آستین
  180. اصل، خاص، اهل، خال، خلاص، خالص، خاله، خلاصه
  181. پاس، سپر، پسر، سوا، پرس، پروا، پارس، پارو، پاسور
  182. قسم، قوی، سوق، موسی، مقوی، موسیقی
  183. اشک، کنش، آشنا، انشا، اشکان، کاشان
  184. سال، ساک، الک، ساکت، لیست، یکتا، کاست، تاکسی، اسکلت، کلیسا، اسکیت، استیک، استیل، لاستیک
  185. جور، هوا، جاه، جار، رواج، جوهر، جوار، وراج، جارو، جواهر
  186. شام، شمع، منع، عمد، منش، دعا، دانش، معدن، داعش، معاش، دشمن، نادم، معنا، معاد، عمدا، معادن، دشنام، شمعدان
  187. سهل، حال، سلاح، ساحل، اسلحه
  188. رمز، مزه، زره، رزم، زهر، عمه، هرمز، عمره، مرزه، مزرعه
  189. پاک، کاپ، پتک، نکات، تکان، کتان، تانک، سکان، پاتک، ساکن، پستان، پستانک
  190. فنر، نور، نفر، فروغ، روغن، فرغون
  191. درز، روز، دره، هدر، وزرا، داور، دراز، زهرا، دوره، روده، زرده، آرزو، آزرده، دروازه
  192. اتم، علی، عملی، ملات، ملیت، آیتم، عیال، علیم، مایع، تمایل، تعامل، تالیم، متعالی، عملیات
  193. تنگ، تنش، نشت، گشت، نشات، ناگت، انگشت
  194. مری، مار، کمر، کرم، کریم، اکرم، ریکا، امیر، یاری، کیمیا، یاکریم
  195. بنا، وان، ناو، وبا، یون، بانو، بیان، نایب، یابو، بینوا
  196. ماست، سالم، سلام، املت، تامل، ستاد، مدال، سلامت، دستمال
  197. بوس، اسب، بوت، سنا، تاب، وانت، ستون، سونا، توان، تونس، ستوان، تناسب، تناوب، بوتان، بوستان
  198. کبری، کبیر، رکیب، مرکب، بومی، مربی، کویر، میکرو، مکروب، روبیک، میکروب
  199. نیم، یمن، ولی، نیلو، مینو، مینی، لیمو، میلیون
  200. هنر، نهر، رهن، رنج، جیر، جین، نهی، ریه، هجری، نیره، جیره، نیجریه
  201. گود، نود، دفن، نفس، گند، سود، سوگند، گوسفند
  202. دبیر، نبرد، برند، نیرو، درون، روند، نوید، دربی، بندری، بیرون، روبند، دوربین
  203. محو، موت، حکم، محک، حکمت، موکت، حکومت
  204. وقت، قوت، قوی، قوا، تقی، تقوا، قاتی، یاقوت
  205. زبل، بغل، لبه، غزل، غاز، زاغ، باغ، اغلب، آبله، بالغ، زغال، غزال، زباله، بزغاله
  206. دوم، شوم، نوش، موش، دوش، دشمن، شنود، دمنوش
  207. رشت، ترش، شتر، نشر، رانش، نگرش، ناشر، انتر، گرانش، نگارش، شناگر، انگشتر
  208. تمر، ترم، رحم، تیر، حرم، رحمت، حریم، حرمت، ترحم، ریتم، متحیر، تحریم
  209. یکان، مکان، امین، کیان، مینا، کمین، کمیک، کمانک، مکانیک
  210. سرم، رسم، ورم، سوم، مسیر، مسری، مرسی، موسیر
  211. هند، آیه، یاد، دیو، دین، دهان، دیوان، اندوه، ادویه، دیوانه
  212. نام، زین، یزد، مزد، ناز، میز، ایمن، امید، مزدا، زیان، ایزد، زمین، زمان، نماز، میدان، دینام، میزان، یزدان، آنزیم، نامزدی
  213. تلف، ریل، فیل، رتیل، لیتر، فیلتر
  214. گدا، هاد، ادا، گاز، زده، آگاه، اهدا، گدازه، آزاده، زادگاه
  215. ریگ، گرو، گلو، گوی، لیگ، یورو، گوریل، ویرگول
  216. اختر، آخرت، افرا، فاخر، خرافات، افتخار
  217. فوت، فوق، وقف، افق، قفا، وفا، تقوا، وفات، توقف، فتوا، توافق
  218. خرم، درد، مدد، خرد، خرمن، مخدر، مردد، خردمند
  219. آتش، تشک، کیش، کشت، شیک، کاشی، شاکی، کاشت، کشتی، شکایت
  220. شوکر، شکار، کوشا، کشور، آوار، روکش، کاوش، شورا، کاور، واشر، آشکار، کارواش
  221. دور، رود، شور، رشد، شوخ، رخش، خوش، خیر، دیش، شیخ، رویش، شوخی، خویش، رشید، خروش، خرید، درویش، خورشید
  222. زود، زوج، موز، موج، دوز، مجوز، مزدوج
  223. شاد، ادب، شدت، شاه، بها، شهد، دشت، دبه، تباه، شتاب، شهاب، تابش، ابهت، هشتاد، شهادت، تشابه، شباهت، بهداشت
  224. تیرک، کتری، حرکت، حیرت، تحرک، تحریک
  225. شهر، اره، آهو، پرش، راه، هوش، پره، پشه، پاره، شوهر، شوره، پوشه، رشوه، هاشور، پورشه، شاهپور
  226. سفر، تار، راس، ترس، سفت، افسر، ستار، فارس، تاسف، راست، تراس، سفارت
  227. سوار، راسو، سران، روان، سارس، نارس، نارو، سانس، سوسن، سروان، سنسور، سانسور
  228. شکر، آجر، کشو، اوج، جوک، جوش، کاج، کرج، شکور، شرکا، کارجو، جاروکش، جوشکار
  229. آوا، آرا، شعر، عشا، شرع، عرش، شعرا، شعار، شعور، شروع، شاعر، اشعار، اعشار، عاشورا
  230. فال، ولت، آفت، وال، وات، الف، آلو، اول، لبو، فلوت، بلوا، بلوف، بافت، تابلو، فوتبال
  231. چاه، چاپ، چاره، چهار، پارچ، پاچه، آچار، اپرا، پارچه، چهارپا
  232. کاه، آهک، زیپ، کپی، پیک، پایه، کاهی، پیاز، هاکی، اکیپ، کازیه، پاکیزه
  233. بار، ارز، پاس، ابر، زبر، ساز، راز، سرب، سبز، پرز، بارز، سراب، سرباز، بازرس، بازپس، بازپرس
  234. دست، سوت، شوت، سخت، تخس، خشت، سوخت، دوست، دوخت، دستخوش
  235. بلا، طلب، طلا، طبل، طبس، سطل، لباس، اطلس، باطل، طالب، اسطبل
  236. قار، فقر، فرق، قیر، آریا، ایفا، فارق، افقی، فراق، آفاق، فقیر، رفقا، رفیق، فقرا، ارفاق، آفریقا
  237. هتل، شته، هشت، تله، تلخ، لخت، لخته، شلخته
  238. مال، کال، میل، ملک، کپل، کلم، پیل، پلک، کمپ، کامل، کمال، ملاک، مالک، کلام، پلاک، مایل، کمیل، لامپ، کلیپ، پیام، پیامک، المپیک
  239. آتی، یاس، سست، ایست، سایت، تاسیس، سیاست
  240. دنج، جان، جشن، جواد، جوشن، جادو، دانش، شنوا، جوان، جوشان، وجدان، دانشجو
  241. ضبط، نبض، آبان، باطن، طناب، ضابط، انضباط
  242. خار، آخر، خدا، نرخ، خان، شاخ، خشن، خراش، ارشد، نادر، درنا، اندر، خارش، درخشان
  243. نان، نقی، نوین، نانو، قانون، یونان، قانونی، قوانین
  244. کتب، باک، ناب، نوک، کوبا، باکو، بانک، کاتب، کتاب، تنبک، بوتان، تناوب، باتون، تنباکو
  245. گاو، نور، جنگ، گنج، جگر، نگار، جارو، گران، نوار، واگن، آرگن، جانور، انگور، گنجور، آرگون، جنگاور
  246. مات، عام، جام، تاج، جمع، عاج، تجمع، جامع، جماعت، اجتماع
  247. اشک، آرش، ترک، ارتش، تراش، اراک، کارت، راکت، ترکش، تشکر، ترشک، شراکت، کشتار، اشتراک
  248. رویا، آخور، آریا، یاور، خاور، راوی، خوار، خیار، اخوی، اخروی، اواخر، خاویار
  249. وزن، نوه، وزنه، نیزه، زینب، بیوه، بوزینه
  250. پلو، پول، هلو، پهن، پله، لپه، آهن، پناه، پهلو، پلان، ناله، پونه، لانه، پهلوان
  251. دسر، مرد، دمر، گرد، مرگ، گرم، مگس، سدر، سردر، مدرس، مسگر، سرگرم، سرگرد، سردرگم
  252. مین، امن، ماه، هما، وام، نهم، نما، آینه، ماهی، مایه، نیمه، مایو، میهن، نامه، میوه، منها، همایون
  253. سنا، شنا، آشنا، نشان، شانس، آسان، انسان، ناشناس
  254. شهر، شرم، مهر، شمر، خشم، شخم، شرخر، خرمشهر
  255. قلم، چاق، ماچ، قلق، چماق، چلاق، قلچماق
  256. لیر، تهی، تیره، تیله، لیته، هیتر، هیتلر
  257. سیب، سبزه، سبزی، سینه، نسیه، نبیسه، سبزینه
  258. سیر، مری، ریز، سری، زری، مرز، سیم، مسن، نرم، زرین، نسیم، سرزمین
  259. طاق، عطا، قطع، طاقت، قاطع، قطعات، تقاطع
  260. وبا، بور، بنر، انبر، ابرو، روبان، بوران، ویران، ناوبر، بورانی
  261. مور، آرم، یار، امر، مهو، مهیا، مهار، ماهر، اهرم، امور، هموار، مهیار، امریه، ارومیه
  262. آقا، قاب، لقب، قلب، نقل، القا، بالا، بالن، باقلا، ناقلا، اقبال، انقلاب
  263. اهل، سکه، کله، کلک، لکه، کلاه، هلاک، کاسه، کاکل، اسکله، کلاهک، کالسکه
  264. مست، متر، سمت، ستم، جسم، سمج، جرم، تجسم، تاجر، رستم، اجرت، سماجت، جسارت، مستاجر
  265. دما، آرد، آدم، فرد، ترد، فرم، فدا، مدت، مفت، مراد، مدار، دفتر، مادر، درام، فردا، مفرد، دفاتر، مترادف
  266. میز، شام، ماش، میش، ایام، اشیا، مزایا، آزمایش
  267. جدا، درج، رواج، وارد، وراج، اردو، واجد، گارد، گردو، جادوگر
  268. دین، دیگ، پند، گونی، پوند، پیوند، پودینگ، دوپینگ
  269. سند، خرس، سرد، روس، سرخ، سخن، خون، درون، خروس، خسرو، سرود، نخود، سرخود، خرسند، سخنور، خونسرد
  270. ملی، ملس، لمس، ملت، تیم، سیل، میت، سطل، لیست، مسلط، طلسم، تسلط، تسلیم، مستطیل
  271. ناس، بست، بند، بدن، تند، نبات، نسبت، باند، تناسب، آبستن، سنباد، دبستان
  272. رهن، ریه، هنر، رای، انار، ناهار، یارانه، رایانه
  273. رنگ، تنگ، انگ، گاری، رینگ، تایر، انتر، گیرا، یگان، تینر، گیتار، گرانیت
  274. توپ، لوس، سوپ، کلت، پتو، پست، پوک، کوپ، کول، سکو، تپل، پوست، توکل، سکوت، پولک، لوکس، کپسول، تلسکوپ
  275. سفر، دروس، سفید، یوسف، فرید، ردیف، سفیر، فرود، رسید، ویفر، روسفید، فردوسی
  276. هوش، بانو، آشوب، شانه، انبه، شنبه، انبوه، باهوش، شبانه، نوشابه
  277. کما، نان، کام، دام، نمد، نمک، کمد، دامن، کمان، نماد، نادم، اندک، دکان، کمند، مانند، نمناک، مانکن، نمکدان
  278. سنت، تاس، نشت، تنه، ساتن، تنها، نشست، تشنه، نشسته، شناسه، نشاسته
  279. کهن، فنا، کفا، فنس، کسف، کنه، ناف، کفن، ساکن، کافه، کاهن، نسکافه
  280. ولی، بام، بیل، بال، آبی، مبل، مولا، لیمو، لابی، یابو، ویلا، آلبوم، لوبیا، موبایل
  281. درب، ننگ، برد، برگ، گردن، درنگ، بندر، گنبد، دربند، گردنبند
  282. صفا، صاف، صفر، صرف، نصف، ناصر، صفرا، صراف، انصار، انصاف، اصراف، انصراف
  283. نظر، ناظر، رانت، نظارت، انتظار
  284. روی، زیر، پری، روز، پیر، زور، پیرو، روزی، وزیر، پریز، پرویز، پیروی، پیروز، پیروزی
  285. رام، مار، کار، مکار، ریکا، اکرم، کریم، آرام، مارک، آمار، کامیار، آمریکا
  286. همت، ترم، مته، ظهر، همتا، ظاهر، مظهر، تظاهر، مهارت، متظاهر
  287. تیر، تبر، بیت، بیک، ترب، تیک، ربات، کتبی، برکت، اکبر، رکاب، بیات، کبریت، ترکیب، تبریک، بیکار، باریک، باتری، تاریک، رکابی، تریاک، باکتری
  288. بین، هنگ، گاه، بیان، بانگ، نهیب، نایب، گناه، نگاه، آهنگ، بنیه، آگهی، گیاه، یگانه، بیگانه
  289. جنس، نجس، سنج، فنج، نجف، آسان، ناجا، اسفنج، اجناس، اسفناج
  290. علت، عدل، عادل، عادت، ادعا، عدالت، تعادل، اعتدال
  291. ماست، تماس، سرما، سفارت، مسافر، مسافت، متاسف، مسافرت، اتمسفر
  292. نشر، پرش، ران، ریش، شیر، نیش، ناشر، ناشی، شیار، پریا، پنیر، رانش، پرشیا، پریشان
  293. ریل، دار، دیر، یاد، بید، بدل، دریا، ریال، دلبر، دبیر، دلار، دیار، دلیر، دریل، یلدا، ردیاب، دریبل، بیدار، دلربا، اردبیل
  294. فال، لاف، فضل، فضا، فاضل، بالا، الفبا، فاضلاب
  295. وفا، هوا، هود، فدا، هدف، هالو، دولا، آلوده، فولاد، فالوده
  296. بنا، تاب، نیت، آنی، نیک، تانک، یکتا، یکان، کیان، کتان، نکبت، تبانی، نیابت، کابینت
  297. یمن، نیم، نام، مهم، نامه، نیمه، مایه، منها، ایمن، مینا، نیما، امین، مهین، مهمان، همنام، مهمانی
  298. منش، موش، ورم، نوش، روش، نرمش، روشن، نمره، منور، منشور، مشهور، مهرنوش
  299. کرم، کمر، رسم، سمی، کسر، مسری، مرسی، کسری، سیرک، کرسی، ریسک، میکس، کمیسر، کریسمس
  300. شاه، کاه، کشک، اکشن، کاهش، شکاک، اشکنه، کهکشان
  301. کره، کرد، هدر، گند، دره، کدر، دکه، رده، گره، کند، کنده، رنده، گرده، نرده، کندر، گنده، نکره، کرگدن، گردنه، کنگره
  302. پسر، سپر، پرس، کیش، پیس، شریک، سرکش، سپری، پرسش، پسرک، سرکشی، شکسپیر
  303. ادا، دقت، صدق، قصد، صدا، اتاق، صادق، تقاص، صداقت، صدقات، اقتصاد
  304. تست، اسب، آبان، تابان، استان، انتساب، باستان، تابستان
  305. آتی، بیت، ادب، باد، ابد، آباد، آداب، باید، آیات، آبادی، ابیات، ابتدا، دیابت، ادبیات
  306. مال، وال، وام، آلو، اول، ناو، وان، الان، والا، املا، منال، امان، اموال، ملوان، مولانا
  307. اوت، بوت، اتو، وانت، توان، نوبت، بتون، اتان، بوتان، توانا، تاوان، اتوبان
  308. شکر، شیک، آرش، چای، ریا، چرک، چاک، چکش، شاکی، کاشی، شاکر، چاکر، چریک، شکاری، کیارش، شکارچی
  309. ماچ، چاپ، پیچ، چرم، پارچ، امیر، پیام، آمپر، پرچم، مارپیچ
  310. باز، فاز، زبل، لیف، فلز، لیز، زلف، بازی، زیبا، آبزی، فایل، فلزیاب
  311. پول، سال، پلو، پوچ، چلو، سوال، چپول، چالوس، چپاول، چاپلوس
  312. گریم، ریگ، ارگ، گیر، گام، گریم، گرما، شمار، گیشا، گرایش، گرامی، گرمایش
  313. وبا، لبو، بلوا، آویز، بلوز، لوزی، زیلو، ویزا، بازو، زالو، لوبیا، زلوبیا
  314. بره، ابر، ریشه، شراب، بیشه، بینش، بارش، شیره، بهار، شاهین، نشریه، رهیاب، باهنر، نبیره، شیربها، شهربانی
  315. عار، نصر، صرع، عصر، عصا، رعنا، عنصر، نعره، عرصه، عناصر، عصاره، عصرانه
  316. خار، آخر، خرم، مهر، پره، اخم، خام، خمار، پاره، خرما، خمره، پخمه، خامه، خمپاره
  317. تمر، ترک، کور، تور، کوه، کته، تکه، مکه، کمتر، موکت، کوره، توهم، متروکه
  318. آتش، هشت، آشتی، ایست، سایه، هیات، سیاه، شاسی، تیشه، ستایش، شایسته
  319. ساک، سدر، داس، درس، کدر، انس، کادر، آدرس، کران، راکد، کارد، اردک، کنار، سکان، کساد، اسکنر، اسکندر
  320. شوم، میش، یون، مین، میهن، هومن، میوه، مینو، شیوه، منشی، شومینه
  321. اتم، امید، آیتم، آیات، مادی، مادیات
  322. مزد، درد، داد، رزم، رمز، زرد، دزد، درز، مردد، مزدا، آزار، دراز، مزار، زمرد، داماد، امداد، مرداد، مدارا، دامدار، مادرزاد
  323. عوض، وضع، عرض، عضو، رضا، عوضی، راضی، ضایع، رضوی، عوارض، عوارضی
  324. غار، دوغ، دور، داغ، غده، دارو، داور، ارده، دوره، روده، دروغ، آروغ، غوره، داروغه
  325. لات، الک، لاک، پتک، شال، شکل، تپش، پشت، پاکت، پاتک، شاتل، تلاش، پشتک، پشکل، شکلات، پلاکت، لاکپشت
  326. شوک، وزش، کشور، کاوش، ورزش، کاور، شرور، رزرو، ارزش، زرشک، کشاورز، ورزشکار
  327. نمک، نرم، ناز، رمان، مکان، زمان، نماز، مرکز، نازک، کرمان، مراکز، نمکزار
  328. بشر، شام، بیم، شیب، مربی، مربا، امشب، بیمار، ابریشم
  329. لگن، سگا، لنت، سنگ، لنگ، نسل، گسل، ساتن، انگل، گالن، سالن، گلستان
  330. دست، زود، سود، یزد، دیو، تیز، دیس، سید، سوز، دوست، سوتی، زیست، دویست، دوزیست
  331. ترس، کاتر، تراس، ساکت، نکات، کاست، تانکر، کنسرت، کارتن، ترسناک
  332. رهن، بار، بها، اره، نهم، امر، انبر، مهار، بهمن، بهنام، مهران، بهرام، مهربان، برنامه
  333. شاد، شهد، رشد، زهر، زرده، زهرا، شهدا، ارشد، شاهد، هزار، ارشه، آزرده، هشدار، شهرزاد
  334. رود، دوا، سوت، دود، راسو، ستاد، رسوا، درست، سودا، تردد، سواد، درود، دستور، روستا، دادرس، دستاورد
  335. عشق، نقش، نعش، آشنا، عاشق، نقاش، نقشه، اشعه، قانع، عاشقانه
  336. هلو، دوش، شوره، رودل، لودر، دلشوره
  337. کفر، فکر، کفار، کافر، فرار، مکرر، افکار، امرار، کارفرما
  338. سیم، سیر، سهم، ساری، سیما، اسیر، سهام، سهیم، همسر، سرمه، سیاره، سرمایه
  339. دین، مدت، یمن، منت، متن، دینی، دایی، یتیم، آیین، تمدن، تامین، امنیت، تایید، دینامیت
  340. دیه، هیچ، چاره، ایده، دایه، هادی، چیده، چادر، دچار، دریچه، دایره، دریاچه
  341. قبر، برق، ساق، بقا، برس، نقاب، قنات، سرقت، براق، سارق، باقر، سابق، سبقت، تقارن، قربان، رقابت، قبرستان
  342. خوش، شوخ، مزه، زخم، خزه، موزه، خوشه، خوشمزه
  343. کرد، بور، باک، کدو، کبد، باکو، ابرو، رکود، کادو، کبود، دکور، بودا، بارکد، دارکوب
  344. مور، موز، مرزه، روزه، مرور، زیره، رموز، هیزم، مویز، رزومه، روزمره، مهرورزی
  345. ریگ، گاز، گرز، گاری، گریز، گراز، زاری، رازی، بزرگ، ایربگ، آبگیر، بازیگر
  346. اسب، بست، سرب، سبد، ستار، دارت، ربات، بستر، دستار، دربست، سرداب، داربست
  347. خال، ملخ، روال، خاور، امور، مولا، اخمو، خالو، مورخ، خرمالو
  348. خاک، ختم، تخم، کاخ، رخت، مدرک، متکا، آدمک، ماکت، دکتر، مرتد، خارک، خدمات، مدارک، کرامت، دکترا، تدارک، تراکم، دمکرات، خدمتکار
  349. چرخ، خیر، چرت، چتر، خیت، اختر، چرخه، خیره، چیتا، تاخیر، تاریخ، خیرات، تیاره، تاریخچه
  350. هوس، سطر، وسط، اطهر، ساوه، واسط، سوره، طاهر، واسطه، ارسطو، ساطور، اسطوره

  پاسخ
 25. 25

  امیر

  351. سکو، کتک، کوک، سکوت، واکس، کوکا، کاسکت، کاکتوس
  352. مرغ، غیر، مدار، مرید، یغما، دماغ، مدیر، دریغ، مرغداری
  353. توپ، سخت، سوپ، پخت، پوست، سوخت، ساخت، پاسخ، استوا، خواست، سخاوت، اختاپوس
  354. تنگ، ارگ، اتان، آرگن، نگار، ترنگ، گاتا، آتنا، ناگت، لنگر، تالار، گلنار، تلنگر، انتگرال
  355. هنر، نظم، رمان، ناظم، منها، نامه، نظام، مظان، مظنه، مهران، مناظر، منظره، نظاره، مناظره
  356. قمر، لیر، مقر، مال، رمق، رقم، کلر، قلک، مایل، کمیل، مارک، ملاک، قیام، لاری، قالی، قمری، قاری، رالی، قایم، قمار، لایق، کالری، اقلیم، قلمکاری
  357. آهک، کنه، کهن، هند، آهن، شانه، دکان، اندک، دانه، دانش، کاهن، دنده، هندا، شهدا، اشکنه، آکنده، کشنده، دانشکده
  358. هوش، بدن، نوه، نود، نبش، دبه، شنبه، شنود، بنده، شهود، بدنه، دنبه، بهنوش، دوشنبه
  359. آفت، کتف، کیف، کتری، کفتر، ریکا، تفکر، تایر، کافی، تیرک، کفری، کیفر، یافت، تکفیر، تریاک، کفتار، کفایت، ترافیک
  360. گاو، گرو، رنگ، نور، گور، گربه، نوار، برگه، گونه، روبان، آرگون، انگور، ناوبر، بناگر، هارون، نگاره، روانه، روباه، بنگاه، آهنگر، گروهان، گروهبان
  361. جام، تیم، عام، آیات، تجمع، مایع، جامع، جمعیت، جماعت، اجتماع، مایعات، اجتماعی
  362. لبو، بیل، بلا، لابی، لولا، بلال، لیلا، لالا، ایول، بالا، اوایل، اولیا، آلبالو، والیبال
  363. شهر، ریه، شمر، میش، شرم، مری، هرم، مهره، مهریه، همیشه، همشیره، همشهری
  364. متر، تمر، شتر، مشت، ملیت، ریتم، رتیل، ترشی، لوتی، مشتی، رولت، توری، متولی، ریموت، تیمور، مشتری، مشورت، لیموترش
  365. اهل، لمس، اسم، ماله، مهسا، ماسه، ملوس، سوله، لامسه، ماسوله
  366. روی، ریش، شیوه، ریشه، یورش، رویش، شهریور
  367. چدن، چین، دنیا، دینی، چیدن، آیین، اینچ، چینی، چایی، دنیوی، دیوان، داوینچی
  368. دام، نام، داغ، نما، دامن، نماد، نادم، دماغ، اغما، دانا، داغان، ادغام، اندام، دامغان
  369. پری، پیر، پره، پشه، نیش، شیره، شهین، شهره، پینه، نهره، نیره، نشریه، شهریه، هنرپیشه
  370. آجر، جوش، آرنج، جوشن، آشور، اجنه، هاجر، جهان، هنجار، جواهر، هنرجو، جوانه، شناور، ناجور، جوشان، نوشهر، هاشور، هجران، جانور، جشنواره
  371. دوم، رنج، جرم، اوج، جادو، مواد، جدار، مجرد، نجوم، جامد، درمان، مرجان، دوران، مجاور، نمدار، مانور، مندرج، نامرد، دورنما، نمودار، ارجمند، جوانمرد
  372. کشو، وزش، ارز، اکو، ورزش، شیوا، وزیر، کویر، آرزو، زیور، زیرک، واریز، آرشیو، شیراز، زکریا، کیارش، کشاورز، کشاورزی
  373. سود، سنا، نوا، اود، سونا، سواد، سینا، نوید، سودا، سویا، یونس، اسید، سودان، ادیسون
  374. خار، شیر، آرش، رخش، خیار، اشیا، اخیر، شیار، آریا، خارش، خراش، ارشیا، آرایش، خشایار
  375. آغل، لغت، تیغ، غیب، اغلب، بلیت، غایب، بیتا، لغات، غالب، بیات، بالغ، لابی، تبلیغ، لغایت، تبلیغات
  376. کلم، میت، ملک، کول، ملت، ولت، کویت، تکلم، متکی، کمیت، وکیل، متلک، رتیل، کولر، کولی، تکمیل، تیمور، ریموت، متریک، متروک، ملکوت، میکرو، ملکیت، متولی، متوکل، کیلومتر
  377. پاس، یاس، سینا، آسیا، پایان، اسپانیا
  378. ستم، رسم، رام، مست، امیر، رستم، راست، ایست، مسیر، سیما، ساری، سرما، تیمار، سمیرا، سرایت، میترا، ترسیم، ریاست، ماتریس، تیمسار
  379. پول، زبپ، پیل، لنز، نزول، گوزن، زیلو، لوزی، نیلو، گونی، پلنگ، زگیل، پونز، لزگی، نزولی، یوزپلنگ
  380. نیک، پاک، پیت، تیپ، یکان، اکیپ، تیپا، کیان، یکتا، کتان، تکان، پیکان، کاینات، کاپیتان
  381. نشت، تنش، نشات، آیین، نشان، آنتن، ناشی، آشتی، آتشین، نیایش، نشانی، ناتنی، انیشتین
  382. ابر، بره، آبی، رها، آمار، مربی، مربا، بیمه، آرام، رهیاب، ابهام، ایهام، امریه، ارابه، مهیار، اهرام، بامیه، آرایه، آبیار، ابراهیم
  383. اتو، ناو، تمنا، وانت، مینو، امین، مینا، ایمن، متان، متون، مونا، نیما، توان، مایو، متین، تومان، مانتو، تامین، امنیت، ویتنام
  384. بشر، باد، واشر، داور، باور، آشوب، دارو، درود، اردو، شراب، بارش، شبدر، بودا، ابرو، ارشد، دشوار، شوربا، داشبورد
  385. بال، طول، دولا، بلوا، والد، طالب، باطل، دوبل، بلوط، داوطلب
  386. ران، مهو، امان، نمره، هومن، آوار، منها، منور، هموار، روانه، ناهار، آرمان، آواره، ماورا، همانا، هامون، ماهور، ماهان، ناروا، ارامنه، راهنما، ناهموار
  387. تیر، توت، سوتی، ترسو، ترور، روسری، توریست، تروریست
  388. اره، مهر، آیه، نهی، نیمه، امریه، آرمین، رامین، ارمنی، مهران، مهیار، اهریمن
  389. گره، جگر، درج، جنگ، دنج، گرد، نگاه، هاجر، نادر، درجه، جاده، گران، آرگن، جهان، آهنگ، گنده، گنجه، جاهد، نرده، گناه، درنگ، جهاد، هنجار، گردان، نگاره، جداره، گردنه، درگاه، آهنگر، رانده، هجران، نگهدار، جهادگر، جهانگرد
  390. سدر، ادا، دیر، دیس، آیدا، درسا، دایر، آدرس، یارا، رسید، سایر، ساری، یارد، آسیا، دارا، یاسر، سیار، اسیر، سردر، آریا، دیار، دریا، سارا، سردار، رادار، اسرار، ایراد، سرایدار
  391. کفر، فکر، نمک، فوک، کفور، فرنی، فریم، کیفر، فوری، کمین، نرمک، نیرو، کویر، منفی، نیکو، کریم، نوکر، منکر، مینو، منور، نیمرو، منفور، کیفور، میکرو، مرفین، میکروفن
  392. ارگ، یار، خیار، نگار، یگان، ناخن، رینگ، نینا، گران، آرگن، گاری، گیرا، نگین، خانگی، آخرین، نگران، رنگین، نیرنگ، نارنگی، ناخنگیر
  393. دوا، دانه، نهاد، دهنه، نانو، دهان، نهان، اندوه، دهانه، هندوانه
  394. بدل، بید، لاری، لیبی، دریل، دلبر، دربی، ادبی، یلدا، ابدی، لایی، بدلی، یاری، دبیر، دایی، لابی، دریا، بردیا، بیدار، دریبل، دلربا، ردیاب، اردبیل، بیلیارد
  395. منع، میان، امین، نیما، مهین، معین، معنی، عامه، عمان، میهن، معنا، مینا، نیمه، مایع، مهیا، ماهی، مایه، مانع، منها، معاینه
  396. همگر، مهار، بهار، گربه، گرما، برگه، راهب، ماهر، مبرا، مربا، اهرم، مهراب، گمراه، همگرا، بهرام، گرمابه
  397. کمر، کفا، مکرر، مرور، اکرم، کاور، فورا، امور، مارک، مکار، کافر، کفور، کافور، ماکروفر
  398. مکه، کاه، ماهک، کینه، زیان، نیزه، کمان، زمین، نازک، ایزه، کاهی، کنیز، اینک، نماز، همزن، نیاز، هیزم، کنایه، مهناز، آنزیم، کیهان، میزان، زمانه، کمانه، زمینه، مکانیزه
  399. پری، نگار، یکان، گاری، پیکر، اکیپ، پنیر، رینگ، کران، گران، کیان، پریا، یگان، پارک، گیرا، یکرنگ، پیکان، پارکینگ
  400. سخن، سار، رخنه، خرده، رسان، رنده، دانه، ساده، سران، درنا، نسخه، نرده، خانه، سخره، نارس، خنده، سرنخ، راسخ، خرسند، سرانه، رانده، رسانه، خرناس، سردخانه
  401. رشت، تاب، ترد، ترب، شدت، برد، دشت، شرب، تراش، شربت، شتاب، ارتش، تابش، درشت، بشارت، رشادت، برداشت، ارتشبد
  402. نهر، ریز، زین، هنگ، زره، گیس، زنگ، گریس، سنگر، نسیه، سینه، سرنگ، گیره، زرنگ، گریه، گرسنه، سرهنگ، گزینه، سرنیزه، سنگریزه
  403. سوم، نوک، نسیم، موسی، مسکن، سینک، مسکو، سمنو، سومین، مسکونی
  404. هما، لکه، کله، هلاک، مالک، کمال، کلمه، ملکه، مکمل، مکالمه
  405. قاب، تاس، قسم، آقا، ماست، قسمت، سماق، قاسم، قامت، اقسام، اقامت، مسابقات
  406. هوا، رده، هار، هاد، دوره، روند، دورو، روده، روان، نارو، ارده، ورود، دوران، اروند، هارون، وارونه، هوانورد
  407. غار، راه، باغ، غرب، وهاب، غوره، غروب، غبار، روباه، آبغوره
  408. رضا، تار، عار، آرا، عرض، تعرض، اعضا، تعارض، اعتراض
  409. زور، سری، روز، وزن، زرین، سوزن، سینی، زیرین، رویین، زیرنویس
  410. بنا، نگر، زبر، انگ، انار، بانگ، بارز، زبان، برنز، انبار، ابراز، بازار، ابزار، باران، ارگان، ارزان، زابرا، بزرگان، گازانبر، بازرگان
  411. سحر، حبس، ابدا، آباد، سراب، ساحر، حساب، سرداب، حسابدار
  412. آخر، برگ، خنگ، نرخ، خبر، انبر، بخار، خراب، آبرنگ، رگبار، خبرگان، خبرنگار
  413. نمد، مدد، ماش، نان، شنا، دامن، دشمن، منشا، مداد، مانند، دشنام، دندان، دشمنان، دانشمند
  414. دسر، آوا، ساز، زرد، سرد، سزا، سارا، سوار، وارد، راسو، آرزو، سرود، آزاد، آواز، دروس، درازا، زودرس، وادار، سزاوار، داروساز
  415. ساک، سیم، وام، سکو، کما، کام، واکس، ماسک، اسکی، مسواک، مساوی، مایوس، سیامک، اسکیمو
  416. فنا، نجف، آجر، ناف، جان، نفس، نفر، سفر، فنر، فجر، افسر، نجار، فارس، اسفنج، نارنج، فنجان، فسنجان، رفسنجان
  417. آتش، اشک، کار، تشک، شکر، پرش، راکت، تشکر، کاشت، ترشک، کارت، ترکش، شکار، پارت، پشتک، پاتک، شرکت، کشتار، شراکت، شاپرک، پارکت، پشتکار
  418. جاه، تاج، وجه، وات، جهت، تاجر، رواج، اجرت، وراج، جوهر، جرات، اجرا، جهات، توجه، جارو، هجرت، آواره، اهورا، اجاره، جواهرات
  419. فدا، فرد، وفا، دره، گدا، آهو، گود، گاف، گوهر، گواه، گردو، رفاه، گروه، فرود، فردا، گوارد، دورگه، فواره، فرهاد، فردوگاه
  420. سنا، کنس، ساس، سانس، اسکن، آسان، اساس، سکانس، ساسان، اسکان، اسانس، اسکناس
  421. بها، ماه، بام، مسح، حبه، سهام، مهسا، ماسه، حسام، مباح، حماسه، محاسبه
  422. خرس، یار، سیخ، خیس، خیک، آخرت، کرسی، سیرک، ریسک، ریخت، سایت، سرخک، کرخت، تاکسی، تاریک، اسکیت، استیک، استخر، خسارت، تسخیر، خاکستر، خاکستری
  423. رهن، قیر، ننه، قهر، یقه، قطر، قرن، نطق، نقطه، نقره، طریق، قطره، طنین، قرینه، قرنیه، قرنطینه
  424. خشن، نما، شاخ، خشم، شخم، خام، بخش، خاش، شهاب، انبه، هاشم، ماشه، شبنم، شاخه، نخبه، خشاب، خانم، مشابه، هخامنش، بخشنامه
  425. باک، مار، مات، کرم، تبر، ترم، اکبر، برکت، مرکب، کتاب، مکتب، تمبر، مرتب، مکاتب، مراتب، مرتکب، متکبر، مبتکر، مبارک، مرکبات
  426. فال، فوت، فیل، لاف، لیف، آلو، تلف، ویلا، وفات، یوسف، تاسف، سوال، سفال، فلوت، فتوا، تاول، فسیل، استیل، ولایت، وسایل، توالی، تلافی، تساوی، تالیف، فوتسال، فستیوال
  427. وان، سکه، تنه، سنت، کهن، تونس، تانک، ستون، کاوه، کاهو، کاسه، نکته، کوسه، سکته، کوتاه، ستوان، واکسن، کوهان، سوهان، سکونت، کاسته، کوهستان
  428. شور، گوش، شرف، فرش، شوهر، شوفر، رشوه، شورا، فروش، فشار، هاشور، گوارش، شاهرگ، فروشگاه
  429. کاخ، کره، هنر، خنک، نکره، رخنه، خانه، کنار، اراک، انکار، ارکان، کرانه، کارخانه
  430. نور، ترس، اوت، راس، نوار، انتر، تراس، رسوا، تنور، وسترن، سنتور، سروان، روستا، رستوران
  431. آنی، ناو، قوا، قوی، سینا، سویا، سونا، یونس، سیاق، آسیا، ساقی، قیاس، قناس، ایوان، ناقوس، اقیانوس
  432. لاک، کال، الک، لال، کالا، الکل، کزاز، زلال، زالزالک
  433. نقد، قند، قوه، قصه، قوچ، نقص، صدقه، نوچه، صندوق، صندوقچه
  434. رهن، دین، دور، دیو، نود، نوه، رژه، نیرو، نوید، نرده، درون، نروژ، ویژه، هیدروژن
  435. سرم، سیب، سرب، برس، مسیر، مسری، مرسی، مربی، بررسی، سرمربی
  436. خرد، رود، هدر، خرده، روده، چرخه، دوره، خوره، خورده، دوچرخه
  437. گام، گرم، مرگ، ناب، نمک، کمر، منگ، بانگ، بانک، رمان، مربا، مکان، نگار، گمان، منبر، کربن، گرمکن، بانمک، کمرنگ، آبگرمکن
  438. جور، روس، سرخ، هرج، سهو، سرو، خرج، خسرو، خروس، سوره، جوخه، خروج، جسور، سرجوخه
  439. دار، شیر، ریا، رشد، دیش، یورش، یاور، رویش، رویا، یارو، یواش، رشید، راوی، شیدا، شیاد، رادیو، دشوار، دیوار، درویش، داریوش
  440. ارگ، روا، رنو، چنگ، انار، واگن، چنار، آچار، گوار، ناچار، چوگان، گوارا، ناگوار، گاوچران
  441. ماه، مهو، عمه، عمو، هضم، ضمه، واضع، عوام، موضع، معاوضه
  442. هار، هدف، اردو، فردا، فرار، راهرو، فروهر، فراورده
  443. شاه، آهن، شته، هشت، ترش، نشت، نشر، تره، تنها، تشنه، رشته، ناشر، رسته، رانش، شانس، هراس، سرشت، شهرت، شناسه، ترانه، نشسته، ستاره، تهران، راسته، تراشه، نشاسته، سرشانه، شهرستان
  444. زری، میل، ریل، میز، لیز، آرم، رازی، زاری، ریال، امیر، آزار، املا، لیزر، لازم، مزایا، الزام، میرزا، مالزی، ایلام، الزامی، مازیار، آلزایمر
  445. فکر، کسر، کفش، شفا، کفا، کشف، شکم، شمس، سرکش، کفار، شمار، شاکر، شکاف، کاشف، کرفس، اشرف، مسافر، سفارش، مراکش، مسافرکش
  446. اتو، کند، کود، تند، ونک، کدو، تانک، دکان، اندک، کتان، کودن، کندو، کودتا، تکواندو
  447. شام، چای، میت، چشم، شیما، آیات، اشیا، آشتی، ایام، مشتی، تماشا، تماشاچی
  448. لیر، شال، آریا، ارزش، شیار، ریزش، لرزش، شیلا، ارشیا، شیراز، آرایش، آلایش، شالیزار
  449. تور، دمر، نرم، مدت، ورم، نثر، مورد، مترو، تورم، مروت، ثروت، ندرت، موثر، تمدن، مونث، مدرن، تندرو، ثروتمند
  450. پهن، خان، چاپ، چاه، خانه، پناه، پاچه، چانه، چاخان، چاپخانه
  451. ابر، درس، سدر، بدن، سند، دارت، نبات، نسبت، بندر، نادر، نبرد، تناسب، دربست، آبستن، سربند، دربان، داربست، دبستان، انبردست
  452. وات، کور، ترک، توت، کاور، کاتر، ترور، تکاور، کروات، تکرار، تورات، تراکتور
  453. نیم، مسن، یمن، مین، مایو، ایمن، نیما، سیما، مونس، یاسمن، سینما، سیمان، ناموس، سونامی
  454. شکر، سران، سارا، نارس، ساکن، شانس، شناس، اشکان، آشکار، کاشان، کارشناس
  455. فضا، دفن، فرض، نوار، اردن، دوران، اروند، فروند، فوران، فضانورد
  456. ریگ، گیر، امر، مری، گیرا، گرما، کریم، ریکا، گریم، گمرک، گرامی، کیمیا، یاکریم، کیمیاگر
  457. صدا، خدا، هند، خاص، رصد، نهاد، دهان، خنده، ناصر، صادر، صخره، رصدخانه
  458. رنگ، مهر، گرز، ناز، گاز، مزه، گره، نگاه، نامه، آهنگ، گناه، نمره، گراز، زمان، مزار، هزار، زرنگ، همگن، هرمز، مرزه، هرگز، آهنگر، مهران، مناره، هنگام، راهزن، همگان، همرنگ، مهرگان، هرمزگان
  459. پاس، پست، تاس، پتک، پکن، ساکت، ساتن، کاست، پاکت، استان، پستان، استکان، پستانک، پاکستان
  460. پره، هوش، پشه، گور، گرو، شوره، گوهر، پوشه، گوشه، پژوهش، پروژه، پژوهشگر
  461. بنا، ادب، بند، ابد، آبی، بید، نبی، بیخ، دنیا، نایب، ناخن، بیان، بینا، باند، خندان، بنیان، بنیاد، یخبندان
  462. لنگ، گرد، لگد، شنل، دلار، رانش، درنگ، دانش، نگرش، گردن، گالن، ارشد، لنگر، انگل، گشاد، لادن، گردش، شگرد، نگارش، گردان، نارگل، گرانش، شناگر، شاگرد، گلدان، شالگردن
  463. پلک، پیس، سال، کپی، پیل، کپل، پیک، تپل، یکتا، کلیپ، ایست، کلاس، لیست، سیکل، پیست، پلاک، پلیس، پلاکت، کلیسا، کسالت، اسکلت، لاستیک، پاستیل، پلاستیک
  464. مور، نهم، نام، هومن، مهیا، امین، میهن، مایه، میوه، ماهی، مانور، هموار، نیمرو، ویران، روانی، میانه، اهریمن، همایون، ارومیه، ورامین، هارمونی، موریانه
  465. پشت، کشو، توپ، کشت، شیک، شوک، پیت، شوت، پوک، پتو، سکوت، کویت، پشتک، سوتی، پوست، تیوپ، شکست، کشتی، پوشک، پشتی، پیوست، پیشکسوت
  466. برد، دیر، آرد، چرب، دیار، دریا، دربی، دبیر، چادر، آداب، دچار، چربی، ردیاب، ایراد، آبادی، اداری، آبیار، آبدار، دارابی، آبدارچی
  467. ترس، اسب، تاس، ربع، ربات، بستر، رعنا، ساعت، راست، عباس، سرعت، عبرت، تابع، عابر، عبارت، عربستان
  468. اخم، میش، نیش، یشم، شیخ، میخ، شانه، ناشی، خامه، منشی، آینه، خیمه، خیام، شاهین، نمایش، ماشین، همایش، هخامنشی
  469. وات، رنو، تار، اتو، ران، ترور، تنور، وانت، توان، نروژ، ژانر، ژنراتور
  470. ران، رضا، قرن، آقا، قضا، نقض، قرض، انار، قران، ناقض، انقضا، انقراض
  471. لبو، نقل، قلم، قلب، مبل، قبل، لقب، قوم، قول، بوم، بوق، ملقب، قبول، منقل، منقلب، بوقلمون
  472. دوا، خون، دانه، دانا، نخود، نواده، ناخدا، آخوند، خواهان، خانواده
  473. سنگ، پرس، گاو، ناس، پسر، سپر، راسو، پارو، سنگر، پروا، پارس، نوپا، نرگس، انگور، پوران، پاسور، گارسون، سنگاپور
  474. جام، دما، جنب، دنج، آدم، جنم، باج، نماد، جامد، نادم، دامن، ناجا، جناب، مبدا، آبان، مبنا، مجاب، اندام، انجام، بادام، انجماد، بادمجان
  475. دره، زره، درز، دبه، دیگ، یزد، زهر، زیره، زرده، گیره، گریز، گرده، گریه، گربه، بزرگ، برگه، برده، بدهی، گزیده، برگزیده
  476. نیک، مکش، کمد، منش، مشک، یدک، کیان، کمان، شیما، مینا، مکان، منشی، منشا، مادی، دکان، دشمن، نیما، کاشی، یکان، شاکی، امید، کمند، مدنی، کمین، مشکی، آدمک، ماشین، دشنام، میدان، نمایش، دینام، مشکین، آدمکش، اندیمشک
  477. بور، خبر، بره، خوب، خزه، خزر، خوره، روزه، خبره، بروز، برزخ، روزبه، بهروز، خربوزه
  478. مار، دوم، دیو، امور، مواد، مرور، درام، مراد، مدیر، مدار، دوام، مادر، دیوار، موارد، مدرار، مروارید
  479. کله، کاه، آهک، هلو، خال، دکه، اول، دکل، خوک، دله، کول، دخل، هلاک، کلاه، دولا، کادو، داخل، خاله، کوله، آلوده، دلخواه، کلاهخود
  480. ترد، فنس، سفت، دست، هفت، نفت، دفتر، نرده، درست، دسته، رنده، سفره، رسته، تنفس، سفته، تنفر، سرفه، نفرت، فتنه، فهرست، ترفند، فرستنده
  481. زهر، هنر، ناز، زین، زرین، نیزه، نیاز، زیان، زهرا، ناهار، یاران، ایران، آرایه، نیزار، رایزن، یارانه، رایانه، رازیانه
  482. یاد، آتش، آتی، شاد، داد، شیدا، آیات، اشیا، شیاد، آشتی، شدید، تشدید، داداش، یادداشت
  483. پهن، نان، ننه، پند، دهه، دهان، نهان، دهنه، پناه، دهانه، پنهان، پناهنده
  484. پیل، چدن، چین، بدل، دلبر، دلیر، دریل، برند، چرند، بلند، چنبر، چریدن، دریبل، بلدرچین
  485. وان، اتو، وات، اوت، توان، وانت، ژتون، توانا، تاوان، آوانتاژ
  486. شوخ، خوش، نوش، پخش، شیوا، اخوی، خویش، شوخی، شنوا، پویا، ناخوش، آویشن، پیشوا، پیانو، خویشان، پیشخوان
  487. دیه، امن، ایده، دایه، ماده، مهدی، آینده، مانده، آدینه، ناهید، دهمین، دامنه، همدان، مدینه، نهمین، همانند، نمادین، نماینده
  488. چاه، ابر، بها، وبا، چوب، بچه، بهار، ابرو، چهار، چاره، روباه، چهارچوب
  489. خبر، بور، آخر، خوب، خار، بخار، خراب، آوار، خاور، خواب، اواخر، اخبار، رباخوار، خواربار
  490. پند، شاه، پشه، شهد، شانه، هادی، شهدا، شاهد، پینه، شهید، پایه، پیدا، پیاده، پاشنه، اندیشه، شهیدان، پاینده، پیشنهاد
  491. بیت، خیت، بخت، آخرت، بیات، خیار، یاری، اخیر، تایر، اختر، باخت، تاریخ، تاخیر، خیرات، باتری، تخریب، بخاری، تبخیر، بختیار، بختیاری
  492. پنج، نبش، جشن، جهش، شنبه، پنجه، جنبه، جنبش، پنبه، پنجشنبه
  493. ساز، سخت، تخس، نوا، سخن، ساخت، سوزن، تونس، سونا، سوخت، نواز، خزان، نخست، زانو، خازن، ستوان، خواست، سخاوت، سوزان، نوساز، توازن، تناسخ، خاتون، خوزستان
  494. کبد، نوک، لنت، بلد، بتون، نکبت، نوبت، توکل، تنبل، تونل، نبوت، کبود، تنبک، دوبل، لکنت، بلوک، تولد، دولت، بلوند، کدوتنبل
  495. مشت، شخص، ختم، اتم، تخم، خشت، شصت، خاتم، مشخص، شاخص، صامت، مختص، متشخص، مشخصات
  496. کار، روی، اکو، اراک، نیرو، نیکو، نوکر، روان، کویر، کیوان، کانوا، کارون، کاروان، اوکراین
  497. ملی، دام، مدل، یلدا، پیام، مایل، مدال، پلید، دیلم، لامپ، پدال، دیپلم، پیامد، میلاد، پایمال، المپیاد
  498. پیر، پری، وزش، پرز، زیپ، وزیر، ورزش، پیرو، پویش، پریز، روزی، پوزش، پیروز، شیپور، پریوش، پیشرو، پرویز، زیرپوش
  499. گیس، لگن، لیس، نسل، لیگ، گسل، یگان، سالن، گیلان، گیلاس، سیگنال، انگلیس
  500. شور، رشت، شتر، شهر، کته، تکه، سرکش، ترکش، کشور، رشوه، شهرک، کوره، شوکه، روکش، سروش، شکوه، سرکه، کسره، شهوت، ورشکسته
  501. توپ، پرت، پاپ، پوست، تراس، رسوا، راسو، توپر، پرتو، پوستر، پرستو، پاسور، اسپرت، پتروس، سوپاپ، پاسپورت
  502. یار، تیر، رنگ، تنگ، نیت، ریگ، گیر، رینگ، ناگت، اتان، گیرا، گاری، تینر، ارگان، گیتار، گریان، آتاری، رایگان، گرانیت، گارانتی
  503. شیر، ریش، رخش، شورا، راوی، واشر، یورش، خروش، خراش، شرور، خارش، شرخر، آرشیو، اخروی، شیرخوار، خیارشور
  504. ملس، ملک، کلم، یال، مکه، سیاه، سلام، سایه، ملاک، ماهک، مالک، سالم، کمیل، سهیم، ماسک، کلام، ماسه، کامل، ماله، کیسه، الهی، هاکی، لایه، کلیه، میله، هیکل، کلیسا، سیامک، اسکله، لامسه، سیاهک، کلسیم، مساله، همکلاسی
  505. شیک، رای، پرش، آرش، شکار، اکیپ، پارک، شریک، کیارش، شاپرک، پیرایش، پیراشکی
  506. دین، گوی، گردو، گردن، درون، نوید، ندرت، تنور، گونی، توری، تندرو، تدوین، دورنگ، تدوینگر
  507. آلو، وبا، چوب، باک، چاک، کچل، کوچ، بلوچ، باکو، بابک، کوبا، کباب، بابل، کابل، چابک، چلوکباب
  508. گوش، شکر، اشک، گور، شوش، کشش، کاور، شوکر، کاوش، شورش، کوشش، گوارش، کاوشگر، کشورگشا
  509. سرخ، ترس، خرس، نرخ، آسان، سرنخ، خسارت، خرناس، استخر، خراسان، ساختار، ستارخان
  510. تمر، متر، منت، متن، متکا، متان، ماکت، کتری، ریتم، تمنا، امنیت، آرمین، تیمار، ارمنی، تریاک، کرمان، کرامت، تراکم، کارتن، رامین، تانکر، تامین، نمرات، نیمکت، آنتیک، ماتیک، تمرین، منکرات، تیرکمان، رمانتیک

  پاسخ
  1. 25.1

   امیرحسین اکبری

   امیر جان با تشکر از آپدیت خوبت و تشکر ویژه ما از شما، میخواستم چک کنی ببینی ترتیب درسته و اینکه نیازه نسخه قبلی هم اضافه بشه یا همین به روز ترین نسخه کافیه ؟

   پاسخ
   1. 25.1.1

    امیر

    همه چی عالیه “امیر حسین” عزیز.
    کلاً هر چی آپدیت از این بازی می ذارم، به طور کامل جایگزین نسخه های پیشین بشه و قبلی ها نیازی نیست؛ چون، خیلی شلوغ و تکراری می شه و بیشتر موجب سردرگمیه.
    ممنون.

    پاسخ
 26. 26

  محمد

  فکر میکردم فقط خودم انقدر بیکارم

  پاسخ
  1. 26.1

   امیرحسین اکبری

   بیکار چرا ؟ داری لذت میبری دیگه

   پاسخ
 27. 27

  Samira

  سلام بعضی از مراحل کلا پاسخش و حرف هاش فرق داره با پاسخهای شما.
  خواهرم سکه هامو حروم کرده مرحله ی 189 الان یه کلمه ی 6حرفیم مونده بجز پستانک چیکار کنم؟

  پاسخ
  1. 27.1

   امیرحسین اکبری

   ما همیشه تاکید می کنیم که بازیتون رو آپدیت کنین، چون ما با آخرین نسخه موجود هماهنگ می کنیم، عجله نکنین ما یبار دیگه هم جوابامون رو بررسی می کنیم اگه تغییری ایجاد شد رو همین کامنتتون ریپلای میشه

   پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.